Ζημιογόνα στο 9μηνο η ΒΙΟΤΕΡ

Η εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης της με βάση το σχέδιο που επικυρώθηκε με Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ζημιογόνα στο 9μηνο η ΒΙΟΤΕΡ

Η εταιρεία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.” σε συνέχεια της  από 09/11/2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022:

α) Τα έσοδα από πωλήσεις, η ζημία προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)και η ζημία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου έχουν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλ. ευρώ

01.01.-30.9.2022

01.01.-30.9.2021

01.07-30.09.2022

01.07-30.09.2021

ΕΣΟΔΑ

734

144

75

48

Ζημιές προ τόκων& φόρων ΕΒΙΤ

-929

-945

-376

-710

Ζημιές προ τόκων φόρων& αποσβέσεων ΕΒΙΤDΑ

-874

-851

-346

-679

 β) Σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και στην κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης που έλαβαν χώρα κατά το γ' τρίμηνο της χρήσης 2022 δεν υπήρξαν σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2022.

Η εταιρεία, έχοντας ήδη περιορισμένη δραστηριότητα, αφού συνεχίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης της με βάση το σχέδιο που επικυρώθηκε με την υπ' αριθμόν 558/7.12.2020 Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών,  δεν έχει επηρεαστεί από την ενεργειακή κρίση και το διαμορφούμενο μακροοικονομικό περιβάλλον μετά την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Παρόλα αυτά, καθώς τα δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς, η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά και αξιολογεί συνεχώς τις εξελίξεις.

Αναφορικά με τις συνέπειες του κορονοϊού (Covid-19) η παρατεταμένη διάρκεια της πανδημίας (Covid-19), επέφερε κάποιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις στη διαδικασία υλοποίησης του πλάνου της Συμφωνίας Εξυγίανσης. Γενικότερα, η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ακολουθεί τις κρατικές οδηγίες.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v