Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intercontinental International: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Intercontinental International.

Intercontinental International: Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

Η «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 13/03/2023, σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Γεώργιου Γεωργόπουλου από τη θέση του Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, της θετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφού εξέτασε και διακρίβωσε ότι η νέα προτεινόμενη σύνθεση πληροί τα ατομικά και συλλογικά κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας και του 4706/2020, αποφάσισε την ανασυγκρότηση του με εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από την κα Άννα Αποστολίδου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας και την παρ. 1 του άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, δηλαδή αυτής που θα συγκληθεί εντός του πρώτου εννεάμηνού του έτους 2027, ως ακολούθως:

1. Παναγιώτης-Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ - Πρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος,

2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ - Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

3. Ευάγγελος Κοντός του Ιωάννη - Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος,

4. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη - Μη Εκτελεστικό Μέλος,

5. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ - Εκτελεστικό Μέλος.

6. Άννα Αποστολίδου του Γεωργίου - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

7. Μιχαήλ Σαπουντζόγλου του Δημητρίου -Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλους.

8. Τζουζέππε Τζιάνο του Τζοβάννι - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Σταύρος Στραβοπόδης του Ανδρέα - Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στο άρ. 3 του ν. 4706/2020 και στην υπ' αρ. 60/2020 Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ενώ έκαστο εκ των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Η κατά τα ανωτέρω αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση επόμενη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρ. 14 του καταστατικού της Εταιρείας, το άρθρο 82 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v