Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ideal: Στις 30 Μαίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Ideal: Στις 30 Μαίου η ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση της Ideal η οποία θα συνεδριάσει την 30η Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2022-31.12.2022.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το Άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, καθώς και την αντίστοιχη τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

5. Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν.4449/2017.

6. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

7. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022).

8. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 - 31.12.2022, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

9. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

10. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.

11. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων για την εταιρική χρήση 2023 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.

12. Κατάργηση του υφιστάμενου και θέσπιση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

13. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν.4308/2014, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ν.4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v