Δάιος Πλαστικά: Με 83,34% ο Αστέριος Δάιος

Ο κος Αστέριος Δάιος κατέχει πλέον άμεσα, συνολικά 12.501.728 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας. Η “Vrebaria” είναι νομικό πρόσωπο με στενούς δεσμούς με τον κο Αστέριο Δάιο.

Δάιος Πλαστικά: Με 83,34% ο Αστέριος Δάιος

Η εταιρία  «ΔΑΪΟΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556 / 2007 (άρθρα 3 παρ. 1 (ιστ) και 21) και κατόπιν ενημέρωσης που έλαβε, ανακοινώνει ότι η εταιρεία “VREBARIA HOLDINGS LTD” (εφεξής η “Vrebaria”) μεταβίβασε στον κο Αστέριο Δάιο και ο κος Αστέριος Δάιος απέκτησε από την Vrebaria, την 10/08/2023, 931.728 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας.

Ακολούθως της ανωτέρω μεταβίβασης, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Vrebaria στην Εταιρεία κατέρχεται του 5% και συγκεκριμένα, από 931.728 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που κατείχε συνολικά στην Εταιρεία προ της εν λόγω μεταβίβασης οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό 6,21% επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έχει πλέον μηδενική συμμετοχή στην Εταιρεία.

Ο κος Αστέριος Δάιος ο οποίος προ της εν λόγω μεταβίβασης κατείχε α) άμεσα 11.570.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 77,13% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και β) έμμεσα, μέσω της Vrebaria, επί της οποίας ασκούσε τον έλεγχο, 931.728 μετοχές και δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 6,21% του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, κατέχει πλέον, μετά την ανωτέρω μεταβίβαση, άμεσα, συνολικά 12.501.728 μετοχές και δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 83,34% επί του μετοχικού της κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της.

Σημειώνεται ότι η  “Vrebaria” είναι νομικό πρόσωπο με στενούς δεσμούς με τον κο Αστέριο Δάιο.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v