Σαραντόπουλος:Εξηγήσεις προς Χ.Α για Food Supplies

Στην πώληση των μετοχών της Food Supplies προχώρησε η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος το 2002, έναντι τιμήματος 1,3 εκατ. ευρώ, για την οποία, όμως, όπως αναφέρεται σε επιστολή προς το Χ.Α., δεν εξέδωσε ανακοίνωση, διότι δεν τη θεώρησε σημαντική επιχειρηματική πράξη.

Σαραντόπουλος:Εξηγήσεις προς Χ.Α για Food Supplies
Στη μεταβίβαση των 7.130 μετοχών της εταιρίας Food Suplies προχώρησε η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος, όπως αναφέρεται σε σχετική απάντηση της εταιρίας προς τις χρηματιστηριακές αρχές, κατόπιν σχετικής ερώτησης.

Ωστόσο, η εταιρία δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε έγκαιρα τη μεταβολή αυτή δηλώνοντας ότι δεν θεώρησε πως η εν λόγω μεταβίβαση αποτελεί σημαντική επιχειρηματική πράξη.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η μεταβίβαση αφορά το σύνολο των 7.130 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας FOOD SUPPLIES A.E., η οποία κατέχει την αλυσίδα καταστημάτων ταχείας εστίασης με τον διακριτικό τίτλο ”Αυλόγυρος”, που είχε στην κυριότητά της η εταιρεία από το 1999 και το 2000, και αγοραστής των μετοχών είναι ο κ. Περρωτής Ιωάννης του Αριστομένη, επιχειρηματίας, κάτοικος Αθηνών.

Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε βάσει της από 18.12.2002 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας και το τίμημα καθορίστηκε μετά από διαπραγματεύσεις στο ποσό των 1.300.000 ευρώ.

Το Δ.Σ. της εταιρίας εζήτησε και έλαβε υποστηρικτική της απόφασής του αυτής εκτίμηση από τον εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο Ernst & Young Finance.

Η εταιρία, όπως υποστηρίζεται στην επιστολή, δεν εξέδωσε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό, διότι θεώρησε ότι η εν λόγω μεταβίβαση δεν αποτελεί σημαντική επιχειρηματική πράξη που αναμένεται να επηρεάσει εύλογα την αγορά των μετοχών της, λόγω της φύσης της δραστηριότητας της εταιρείας FOOD SUPPLIES Α.Ε., άσχετης με το αντικείμενο της αλευροβιομηχανίας, στην οποία δεν είχε καμμιά επιρροή ή συμμετοχή στη διοίκηση.

Για τη μεταβίβαση των μετοχών υπεγράφη ιδιωτικό συμφωνητικό-σύμβαση μεταβίβασης μετοχών την 20.12.2002 μεταξύ της ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και του αγοραστή κ. Περρωτή Ιωάννη του Αριστομένη, με ανέκκλητους όρους και συμφωνίες.

Με βάση τη ανέκκλητη σύμβαση καταχωρήθηκε η μεταβίβαση στη χρήση 2002, αφού η διαπραγμάτευση για το τίμημα, η συμφωνία όλων των όρων της πώλησης, η λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. και η καταβολή άνω του 50% του τιμήματος της πώλησης ολοκληρώθηκαν εντός του 2002 και μάλιστα ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα.

Στις αρχές του 2003, όπως προστίθεται, υπεγράφη το φορολογικά τυπικό συμφωνητικό μεταβίβασης μετοχών, λόγω του ότι η δήλωση του φόρου μεταβίβασης μετοχών υπεβλήθη και ο φόρος που αναλογεί κατεβλήθη στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ στις αρχές του 2003, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις κείμενες φορολογικές διατάξεις η υπογραφή του συμφωνητικού μεταβίβασης μετοχών πρέπει να έπεται της δήλωσης και της καταβολής του σχετικού φόρου, που ανέρχεται σε 5% επί του τιμήματος.

Η λογιστικοποίηση της συναλλαγής αυτής στην κλειομένη χρήση αποτελεί πρακτική σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, αφού τα αποτελέσματα των πολύμηνων διαπραγματεύσεων και της συμφωνίας επήλθαν οριστικά και ανέκκλητα εντός του έτους 2002.

Για το παρόν θέμα έχουμε ζητήση βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή της εταιρίας μας κ. Δεμέτη Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10471) την οποία και θα σας υποβάλουμε αμέσως μόλις λάβουμε, αναφέρει η Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η μη λογιστικοποίηση της μεταβίβασης των ανωτέρω μετοχών θα είχε τις εξής επιπτώσεις στα αποτελεσματα χρήσεως:

α) μείωση των κερδών από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων κατά 604.768.89,

β) μείωση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων κατά 65.000,00 (αφορά διενεργηθείσα πρόβλεψη για τον φόρο μεταβίβασης των μετοχών) και συνολική επίδραση στα αποτελέσματα μείωση κατά ευρώ 539.768,89.

Επίσης, αναφέρεται ότι κατά τη χρήση 2002 παρουσιάσθηκε βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας παρά τη μείωση του τζίρου, διότι:

α) είχαμε βελτίωση του μικτού κέρδους κατά ευρώ 21.118,33 (σε απόλυτα μεγέθη) και αύξηση σε 9,73% από 6,36% ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών,

β) τα μερικά αποτελεσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως περιορίστηκαν κατά ευρώ 449.329,21 σε απόλυτα μεγέθη,

γ) οι χρεωστικοί τόκοι μειώθηκαν κατά ευρώ 116.670,55.

Παράλληλα, η εταιρία τονίζει ότι ”συνολικά η εταιρία παρουσιάζει βελτίωση του μικτού κέρδους και μείωση των λειτουργικών δαπανών σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη”.

”Αυτό οφείλεται στην ποιοτική εξυγίανση των πωλήσεων με την επιλογή των πλέον αποδοτικών πελατών και στις προσπάθειες μείωσης του κόστους παραγωγής, διοίκησης και διάθεσης που κατέβαλλε η διοίκηση κατά τη χρήση του έτους 2002, τα αποτελέσματα των οποίων θα καταστούν πιο εμφανή κατά την τρέχουσα χρήση. Ήδη μετά τις ενέργειες εξορθολογικοποίησης παρατηρείται ανάκαμψη σε όλα τα σχετικά μεγέθη που αφορούν την τρέχουσα χρήση έτους 2003”.

”Σχετικά έχουμε αναφερθεί και στην έτερη σημερινή επιστολή μας, που σας απευθύναμε σε απάντηση της από 21/2/2003 επιστολής σας, η οποία συμπληρώνει την παρούσα. Θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ακόμη μια φορά ότι η ιστορική αλευροβιομηχανία ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. με έτος ιδρύσεως το 1936 και εισηγμένη στο Χ.Α. από το 1949, έχει ομαλή πορεία από πλευράς εργασιών με καλές προοπτικές, που βασίζονται στο κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της, στις υπερσύγχρονες επιλιμένιες παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Κερατσίνι του Πειραιά, στις οποίες μόλις προ ενός έτους ολοκληρώθηκε το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα, και στην ισχυρή περιουσιακή της διάρθρωση”.

”Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία μας δεν έχει προβεί κατά την τελευταία πενταετία σε άντληση κεφαλαίων από το Χ.Α. με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή άλλο τρόπο. Δεν έχει υπάρξει ανακόλουθη σχετικά με την πορεία της σε προβλέψεις που αναφέρονται σε δημοσιευμένα ενημερωτικά ή άλλα φυλλάδια και είναι πάντοτε συνεπής στις εν γένει υποχρεώσεις της προς το Χ.Α.”, καταλήγει η επιστολή.

Επίσης με νέα επιστολή προς το Χ.Α. σχετική με το άνωθεν θέμα, η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος επισημαίνει τα εξής:

Σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης των μετοχών της εταιρίας Food Supplies , η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος γνωστοποιεί τη βεβαίωση του Ορκωτού Λογιστή:

Το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο (Π.Δ. 1123/1980) παράγρ. 2.2.710 περίπτωση δ’, προβλέπει την καταχώρηση των κερδών από πώληση ”Συμμετοχών και Χρεογράφων” στον λογαριασμό 76.04, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαιτέρως στη δημοσιευμένη κατάσταση του λογαριασμού ”Αποτελέσματα Χρήσεως”, όπως προβλέπει το σχετικό υπόδειγμα, του πιο πάνω Λογιστικού Σχεδίου, παραγ. 4.1.202.

Η πώληση της συμμετοχής της εταιρείας στη Food Supplies πραγματοποιήθηκε στην κλειόμενη χρήση 2002 και σε υλοποίηση σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος της 18.12.2002, υπογράφηκε Ιδιωτικό Συμφωνητικό την 20.12.2002 με ανέκκλητους όρους και συμφωνία για τη μεταβίβαση των τίτλων των μετοχών.

Επίσης κατά τον χρόνο της χορήγησης του Πιστοποιητικού Ελέγχου μας την 27.02.2003 είχε ήδη υποβληθεί και η σχετική δήλωση του φόρου μεταβίβασης μετοχών, η οποία εκ παραδρομής υπεβλήθη καθυστερημένα, γεγονός που προκάλεσε και την ύπαρξη της παρατήρησής μας στο Πιστοποιητικό Ελέγχου μας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ορθώς κατά τη γνώμη μας, κατεχωρήθη το κέρδος που προήλθε από τη συγκεκριμένη συναλλαγή σε όφελος των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v