Σαραντόπουλος: 3+1 επιστολές προς Χ.Α. σε ένα μήνα

Τέταρτη κατά σειρά επιστολή στέλνει μέσα σε ένα μήνα η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος προς το Χ.Α., εξηγώντας τους λόγους της σημαντικής υποχώρησης του κύκλου εργασιών της για το 2002.

Σαραντόπουλος: 3+1 επιστολές προς Χ.Α. σε ένα μήνα
Τέταρτη κατά σειρά διευκρινιστική επιστολή ζήτησαν οι χρηματιστηριακές αρχές από την εταιρία Κυλινδρομυλοι Σαραντόπουλος, σχετικά με τους λόγους που την οδήγησαν σε σημαντική μείωση του τζίρου της. Σημειώνεται ότι εντός του Μαρτίου εστάλησαν άλλες τρεις επιστολές των χρηματιστηριακών αρχών προς την εταιρία.

Η εταιρία, απαντώντας στην επιστολή, αναφέρει ότι οι απαντήσεις της, σχετικά με τη μείωση του τζίρου, έχουν δοθεί σε προηγούμενη επιστολή της προς το Χ.Α. στις 5/3.

Ειδικότερα, η εταιρία επαναλαμβάνοντας τα όσα αναφέρονταν στην προηγούμενη επιστολή της αναφέρει:

”Η εταιρεία μας έδωσε απάντηση στο τελευταίο ερώτημα της από 28/2/03 επιστολής σας, με την παράγραφο 5 της από 5/3/03 απαντητικής επιστολής της στο παραπάνω έγγραφό σας. Συγκεκριμένα σάς γνωρίσαμε τα εξής: ”Κατά τη χρήση 2002 παρουσιάσθηκε βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Κυλινδρομυλοι Σαραντόπουλος παρά τη μείωση του τζίρου διότι: α) είχαμε βελτίωση του μικτού κέρδους κατά ευρώ 21.118,33 (σε απόλυτα μεγέθη) και αύξηση σε 9,73% από 6,36% ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, β) τα μερικά αποτελεσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως περιορίστηκαν κατά ευρώ 449.329,21 σε απόλυτα μεγέθη, γ) οι χρεωστικοί τόκοι μειώθηκαν κατά ευρώ 116.670,55.”

Ακόμη προσθέτει ότι: ”Συνολικά η εταιρεία παρουσιάζει βελτίωση του μικτού κέρδους και μείωση των λειτουργικών δαπανών σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη. Αυτό οφείλεται στην ποιοτική εξυγίανση των πωλήσεων με την επιλογή των πλέον αποδοτικών πελατών και στις προσπάθειες μείωσης του κόστους παραγωγής, διοίκησης και διάθεσης που κατέβαλε η διοίκηση κατά τη χρήση του έτους 2002, τα αποτελέσματα των οποίων θα καταστούν πιο εμφανή κατά την τρέχουσα χρήση. Ήδη μετά τις ενέργειες εξορθολογικοποίησης παρατηρείται ανάκαμψη σε όλα τα σχετικά μεγέθη που αφορούν την τρέχουσα χρήση έτους 2003. Σχετικά έχουμε αναφερθεί και στην έτερη σημερινή μας επιστολή, που σας απευθύναμε σε απάντηση της από 21/2/2003 επιστολής σας, η οποία συμπληρώνει την παρούσα.”

Τέλος, τονίζει ότι ”από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μείωση του κύκλου εργασιών από 10,8 εκατομ. ευρώ (10,765) κατά τη χρήση 2001 σε 7,2 εκατομ. ευρώ (7,255) κατά τη χρήση 2002, οφείλεται στις ενέργειες ορθολογικοποίησης στις οποίες προέβη η διοίκηση της εταιρείας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και η διακοπή ασύμφορων και ζημιογόνων για την εταιρεία πωλήσεων.”

Σχετικά με τις προοπτικές της για το 2003 , η εταιρία αναφέρει ότι:

”Η εν λόγω τοποθέτησή μας συμπληρώνεται κατά ρητή αναφορά στην παραπάνω παράγραφο 5 και με σχετική απάντησή μας στην παράγραφο 1 της από 5/3/03 απαντητικής επιστολής μας στο από 21/2/03 έγγραφό σας, όπου καταλήγουμε στα εξής: ”Για τη χρήση 2003 εκτιμούμε ότι θα έχουμε περαιτέρω βελτίωση των λειτουργικών κερδών της εταιρίας, διότι μεταξύ άλλων θα αποδώσουν καθόλη την διάρκεια της χρήσης τα μέτρα περιορισμού του κόστους που ελήφθησαν από την εταιρία, στα οποία περιλαμβάνονται η κατά τα άνω μείωση των λειτουργικών δαπανών και η διακοπή των ασύμφορων και ζημιογόνων για την εταιρία πωλήσεων.”

Αναφορικά με τις προοπτικές της προσθέτει ότι:

”Η διακοπή των ζημιογόνων για την εταιρία πωλήσεων με αντίστοιχη μείωση του κύκλου εργασιών, που κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρείας αποτελεί εξυγιαντικό στοιχείο για τη βελτίωση των λειτουργικών και όχι μόνο αποτελεσμάτων της, δεν επέδρασε αρνητικά στην ομαλή πορεία των εργασιών της εταιρίας, ούτε δημιούργησε τυχόν αμφιβολίες περί αυτής, αλλά αντίθετα επέδρασε θετικά στην ομαλή πορεία της εταιρίας, αφού:

α) Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν από 685 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2001 σε 706 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2002 σε απόλυτα μεγέθη (σε σχετικά μεγέθη συν 50%).

β) Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν από 536 χιλ. ευρώ σε 338 χιλ. ευρώ.

γ) Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης μειώθηκαν από 1.262 εκατ. ευρώ σε 1.040 εκατ. ευρώ.

δ) Μειώθηκαν οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα από 598 χιλ. ευρώ σε 481 χιλ. ευρώ.

”Όπως έχουμε αναφέρει στις παραπάνω επιστολές μας, τα θετικά αποτελέσματα των μέτρων ορθολογικοποίησης θα καταστούν πιο εμφανή κατά την τρέχουσα χρήση, παρατηρούμενης σε αυτά ήδη ανάκαμψης.”

”Τέλος, σας επισημαίνουμε και πάλι τα όσα σας αναφέραμε στην παράγραφο 3 της από 5-3-03 επιστολής μας σε απάντηση του από 21/2/03 εγγράφου σας, ότι στα πλαίσια των παραπάνω μέτρων η εταιρία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τον δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, με εισροή πόρων από την πώληση αδρανών και μη αποδοτικών για την εταιρία περιουσιακών της στοιχείων, από την οποία θα προκύψουν σημαντικές υπεραξίες και αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της, καθόσον τα στοιχεία αυτά αποτιμούνται στον ισολογισμό σε ιστορικές αξίες.”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v