Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

F.G. EUROPE: Αύξηση 74,43% στα καθαρά κέρδη

Τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου F.G. EUROPE, αυξήθηκαν κατά 74,43%  και ανήλθαν το εξάμηνο του 2008 σε 12,33 εκατ. ευρώ έναντι 7,07 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία για το 2008.

F.G. EUROPE: Αύξηση 74,43% στα καθαρά κέρδη
Τα καθαρά μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη του Ομίλου F.G. EUROPE, αυξήθηκαν κατά 74,43%  και ανήλθαν το εξάμηνο του 2008 σε 12,33 εκατ. ευρώ έναντι 7,07 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.

Λαμβανομένων υπόψη των μέχρι σήμερα πωλήσεων, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το β΄ εξάμηνο του 2008 σε απόλυτα νούμερα, η εταιρεία θα επιτύχει πωλήσεις τουλάχιστον ανάλογες αυτών του β΄ εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου.

Αναλυτικότερα, το α΄ εξάμηνο η F.G. EUROPE, σημείωσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ύψος στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 77,02 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 61,58 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 25%, γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα του κλιματισμού.

Η σημειωθείσα αύξηση στις πωλήσεις των διαρκών καταναλωτικών αγαθών είχε σημαντικά θετική επίπτωση στα προ φόρων κέρδη της εταιρείας, τα οποία αυξήθηκαν κατά 72,11%, ανερχόμενα συνολικά σε Ευρώ 18,14 εκατ. έναντι Ευρώ 10,54 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη αυξημένα κατά 84,53% ανήλθαν σε Ευρώ 13,60 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 7,37 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Τα Λειτουργικά κέρδη (EBITDA), ανήλθαν σε Ευρώ 18,74 εκατ. έναντι Ευρώ 11,45 εκατ. αυτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 63,70% και διαμορφώνοντας το δείκτη EBITDA σε 21,33% έναντι 13,63% αυτού του α΄ εξαμήνου του 2007.

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής:
 
Οι συνολικές πωλήσεις του α΄ εξαμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 87,87 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 84,00 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 4,61%.
Οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών το α΄ εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 34% ανερχόμενες σε Ευρώ 69,31 εκατ. έναντι Ευρώ 51,77 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.

Σημαντική αύξηση κατά 51% σημείωσαν οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά, ανερχόμενες σε Ευρώ 47,40 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 31,55 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2007, γεγονός που ενισχύει την ήδη ηγετική θέση της Εταιρείας στην αγορά του κλάδου. Οι εξαγωγές κλιματιστικών του α΄εξαμήνου ανήλθαν σε Ευρώ 21,91 εκατ. έναντι Ευρώ 20,42 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 7%.

Οι πωλήσεις των λευκών συσκευών ESKIMO και SHARP ανήλθαν σε Ευρώ 4,29 εκατ. έναντι Ευρώ 5,46 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2007 μειωμένες κατά 21%.

Μειωμένες κατά 21% επίσης έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007 ήταν και οι πωλήσεις των Consumer Electronics (μαύρων συσκευών) της SHARP ανερχόμενες σε Ευρώ 3,42 εκατ. έναντι Ευρώ 4,35 εκατ.

Στο πλαίσιο της ακολουθούμενης από την εταιρεία πολιτικής συρρίκνωσης της καρτοκινητής, οι πωλήσεις της κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε Ευρώ 10,85 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 22,42 εκατ. του α΄ εξαμήνου του 2007, μειωμένες κατά 52%.

Σε επίπεδο Ομίλου:

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 88,57 εκατ. έναντι πωλήσεων Ευρώ 84,37 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,98 %.

Τα μικτά κέρδη την υπό εξέταση περίοδο εμφανίζονται αυξημένα κατά 47,43% ανερχόμενα σε Ευρώ 28,27 εκατ. έναντι Ευρώ 19,17 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2007.

Η σημαντική αύξηση των μικτών κερδών οφείλεται : α) στην αλλαγή της σύνθεσης του μίγματος των πωλήσεων, που προήλθε ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 25% των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών από την Μητρική Εταιρεία και β) στη μείωση του κόστους των πωληθέντων.

Ο Συντελεστής Μικτού Κέρδους διαμορφώθηκε σε 31,91% έναντι 22,72% αυτού του α΄ εξαμήνου του 2007.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαμορφώθηκαν σε 21,50% έναντι 13,58% αυτών του α΄ εξαμήνου του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά Ευρώ 7,59 εκατ. ποσοστό 66,24%.

Τα έξοδα Διοίκησης – Διάθεσης – Λοιπά, ανήλθαν συνολικά το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 11,70 εκατ., έναντι Ευρώ 9,00 εκατ. αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007, αυξημένα κατά Ευρώ 2,70 εκατ., ποσοστό 30%.

Αύξηση κατά 27,57% εμφανίζουν τα έξοδα διάθεσης, τα οποία κατά κύριο λόγο αφορούν τη Μητρική Εταιρεία, η οποία οφείλεται : α) στο αυξημένο κόστος των logistics λόγω της σημειωθείσας αύξησης των πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, β) στην αύξηση των εξόδων μεταφοράς λόγω της συνεχούς ανόδου της τιμής του πετρελαίου, γ) την κατά 40% περίπου αύξηση των εξόδων προβολής και διαφήμισης (για την εταιρική και προϊοντική τηλεοπτική και ραδιοφωνική διαφημιστική καμπάνια που έτρεξε για μεγάλο διάστημα σε όλα τα μέσα), τα οποία συνολικά ανήλθαν σε Ευρώ 2,38 εκατ., επιβαρύνοντας ισόποσα το αποτέλεσμα του α΄ εξαμήνου.

Μειωμένο κατά 62,36% είναι το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου, διαμορφούμενο σε Ευρώ 0,35 εκατ., έναντι Ευρώ 0,93 εκατ. αυτού του αντίστοιχου του α΄ εξαμήνου του 2007.

Στη διαμόρφωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος συνέβαλαν οι Πιστωτικές Συναλλαγματικές Διαφορές της περιόδου και τα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα τα οποία ανήλθαν συνολικά το α΄ εξάμηνο σε Ευρώ 2,50 εκατ. έναντι χρηματοοικονομικών εξόδων της ιδίας περιόδου, ποσού Ευρώ 2,85 εκατ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 40,67%, ανερχόμενες το α΄ εξάμηνο του 2008 σε Ευρώ 142,58 εκατ., έναντι Ευρώ 101,36 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2007.

Η αύξηση των συνολικών υποχρεώσεων προήλθε: α) από την αύξηση των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων λόγω των πρόσθετων αναγκών που προέκυψαν για τη χρηματοδότηση των αυξημένων πωλήσεων των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, (οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση των απαιτήσεων κατά 31,41%), β) την αύξηση των υποχρεώσεων σε προμηθευτές (λόγω της αύξησης κατά 41,89% των αποθεμάτων για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης σε προϊόντα και κυρίως αυτά του κλιματισμού) και γ) τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των θυγατρικών της R.F. ENERGY A.E. στον τομέα της ενέργειας.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση κατά 63,41%, και ανήλθαν το α΄ εξάμηνο του 2008 σε Ευρώ 16,68 εκατ. έναντι Ευρώ 10,21 εκατ. των αντίστοιχων κερδών του α΄ εξαμήνου του 2007, διαμορφώνοντας το δείκτη Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις σε 18,84% έναντι 12,10%, αυτού του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.

Τα καθαρά μετά από φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας Κέρδη του Ομίλου, αυξημένα κατά 74,43%, ανήλθαν το εξάμηνο του 2008 σε Ευρώ 12,33 εκατ. έναντι Ευρώ 7,07 εκατ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2007.

Λαμβανομένων υπόψη των μέχρι σήμερα πωλήσεων, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι το β΄ εξάμηνο του 2008 σε απόλυτα νούμερα, η εταιρεία θα επιτύχει πωλήσεις τουλάχιστον ανάλογες αυτών του β΄ εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στα αποτελέσματα και την κερδοφορία του Ομίλου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v