Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Διπλάσια κέρδη στο εξάμηνο

Διπλάσια κέρδη προ φόρων και αύξηση 3% στα ακαθάριστα έσοδα κατέγραψε σε επίπεδο ομίλου η Βογιατζόγλου Systems στο α’ εξάμηνο του 2003, έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2% και τα ΚΠΦ καταγράφηκαν στο +10%, σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2002.

Βογιατζόγλου: Διπλάσια κέρδη στο  εξάμηνο
Αύξηση 100% στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και αύξηση 3% στα ενοποιημένα ακαθάριστα έσοδα κατέγραψε η Βογιατζόγλου Systems AE κατά το α’ εξάμηνο του 2003 έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2002.

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το β’ τρίμηνο 2003, κατά το οποίο αυξήθηκαν οι πωλήσεις κατά ποσοστό 141% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2003.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου τόσο σε ενοποιημένη όσο και σε μη ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκαν ως εξής:

Τα ενοποιημένα ακαθάριστα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 9,037 εκ. ευρώ έναντι 8,776 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3%. H αύξηση αυτή προήλθε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, κατά κύριο λόγο από την κατά 18% αύξηση των πωλήσεων του κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών της Εταιρίας και από την κατά 37% αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής στην Ρουμανία ”Voyatzoglou Systems Romania SRL”.

Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων (EBITDA) σε ενοποιημένη μορφή για το α’ εξάμηνο του 2003, αυξήθηκαν κατά 27%, ανερχόμενα στις 878 χιλ. ευρώ έναντι 689 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο 2002.

Τα Ενοποιημένα Καθαρά Αποτελέσματα περιόδου (Κέρδη προ φόρων) ανέρχονται σε 599 χιλ ευρώ έναντι 300 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2002 σημειώνοντας αύξηση κατά 100% βελτιώνοντας αντίστοιχα την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 3,98% από 2,05%.

Σύμφωνα με την εταιρία, η αύξηση των ενοποιημένων προ φόρων κερδών οφείλονται:

1. στην αύξηση των ακαθάριστων εσόδων – πωλήσεων σε ενοποιημένη μορφή

2. στην μείωση κατά 6% των εξόδων διοίκησης και λειτουργίας συνέπεια της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας.

Επίσης οι δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης και συγκεκριμένα: ο δείκτης Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,44 το β’ τριμ. 2003 από 0,43 το αντίστοιχο του 2002, ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ιδία Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,11 το β΄τριμ. 2003 από 0,15 το αντίστοιχο του 2002 και η Γενική Ρευστότητα της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 1,9 το β΄τριμ. το 2003 από 2,2 το 2002.

Η διαφοροποίηση των δεικτών Ξένων προς Ιδία Κεφάλαια και της Γενικής Ρευστότητας οφείλονται στις εκταμιεύσεις της εταιρίας για την ολοκλήρωση των επενδύσεων σε πάγια και συγκεκριμένα στην ταχεία πρόοδο εργασιών για την ανέγερση του νέου κτιρίου Αποθηκών-Γραφείων στα Οινόφυτα Βοιωτίας που αναμένεται να έχει αποπερατωθεί στο τέλος του 2003.

Τα αποτελέσματα της μητρικής έκλεισαν στα ίδια επίπεδα με τα ενοποιημένα και συγκεκριμένα:

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση 2% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2002 (8,851 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2003 έναντι 8,696 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο 2002).

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA της μητρικής έκλεισαν με αύξηση 22% (845 χιλ. ευρώ έναντι 692 χιλ. ευρώ την περσινή περίοδο) ενώ τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εμφανίζονται με αύξηση της τάξεως του 10% (ανερχόμενα σε 323 χιλ. ευρώ έναντι 295 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2002).

Το ποσοστό αύξησης είναι μικρότερο σε σχέση με το αντίστοιχο των κερδών προ φόρων σε ενοποιημένη βάση διότι τα αποτελέσματα της μητρικής έχουν επιβαρυνθεί κατά το 1ο εξάμηνο 2003 με το αρνητικό ποσό των 131 χιλ. ευρώ που αποτελεί την διαφορά από την αποτίμηση για πρώτη φορά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις σε τρέχουσες αξίες των συμμετοχών της σε εταιρείες (συγγενούς και θυγατρικής). Κατά το αντίστοιχο 1ο εξάμηνο 2002 οι συμμετοχές είχαν υπολογισθεί στην αξία κτήσης τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Βογιατζόγλου, τα αποτελέσματα του α’ εξάμηνου 2003 και του β’ τρίμηνου 2003 επιβεβαιώνουν την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας, τις προβλέψεις της διοίκησης καθώς και την ανάκαμψη του κλάδου Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών της εταιρίας όπου κατά την χρήση 2002 είχε παρατηρηθεί υστέρηση εσόδων από την χρονική μετατόπιση των προς εκτέλεση παραγγελιών.

Τέλος είναι χαρακτηριστικά τα κερδοφόρα αποτελέσματα της θυγατρικής στην Ρουμανία που επιβεβαιώνουν τις επιλογές της εταιρίας στις επενδύσεις της στην γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά και εκτιμάται ότι η καλή πορεία των εργασιών της εταιρίας θα συνεχισθεί και κατά το β΄ εξάμηνο 2003 ώστε να επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την βελτίωση των αποτελεσμάτων της σε σχέση με το προηγούμενο έτος 2002.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v