Βιοτέρ: Kαταβλητέοι φόροι 231.420 ευρώ

Στις 24/09/2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2007 της ΒΙΟΤΕΡ και προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 231.420 ευρώ.

Βιοτέρ: Kαταβλητέοι φόροι 231.420 ευρώ
Στις 24/09/2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2007 της ΒΙΟΤΕΡ και προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 231.420 ευρώ.
 
Για το ποσό αυτό η εταιρεία έχει σχηματίσει σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις ύψους 200.000 ευρώ, για την οποία δεν θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της εταιρίας, για δε το υπόλοιπο ποσό των 31.420 ευρώ θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα της εταιρίας στο τέλος του 2008.

Την 24/09/2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξόφλησης της ανωτέρω υποχρέωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v