Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Φορολογικός έλεγχος για 2006 - 2007

Η Βογιατζόγλου γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 και 2007 και προέκυψε φόρος 86.004 ευρώ, ο οποίος καλύπτεται από την πρόβλεψη ύψους 86.332,85 ευρώ.

Βογιατζόγλου: Φορολογικός έλεγχος για 2006 - 2007
Η Βογιατζόγλου γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 και 2007.

Από τον έλεγχο προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού 86.004 ευρώ, το οποίο καλύπτεται από την πρόβλεψη ύψους 86.332,85 ευρώ που είχε σχηματίσει η εταιρία για τις αντίστοιχες ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.

Αναλυτικά για τη χρήση του 2006 προέκυψε διαφορά φόρου εισοδήματος ύψους 36.373 ευρώ και προσαυξήσεις ύψους 9.166 ευρώ. Για τη χρήση του 2007 η διαφορά φόρου εισοδήματος ανήλθε στα 36.480 ευρώ και οι προσαυξήσεις στο ποσό των 3.985 ευρώ.

Επίσης, με τη διαδικασία της περαίωσης ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρίας Organizer Stores AEE καθώς και της θυγατρικής εταιρίας Logisystems για τις χρήσεις 2005 -2007 όπου προέκυψαν καταβλητέοι φόροι ποσού ευρώ 4.868,82 και 2.435,49 ευρώ αντίστοιχα, που θα βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2008 .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v