ΒΙΟΤΕΡ: Διευκρινίσεις για επέκταση σκοπού

Η ΒΙΟΤΕΡ επισημαίνει ότι σύμφωνα με την από 11/2/06 απόφαση της Γ.Σ. δεν μεταβλήθηκαν ή δεν επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες της εταιρίας, αλλά απλώς συμπληρώθηκε ο σκοπός της.

ΒΙΟΤΕΡ: Διευκρινίσεις για επέκταση σκοπού
Η ΒΙΟΤΕΡ επισημαίνει ότι σύμφωνα με την από τις 11/2/06 απόφαση της Γ.Σ. δεν μεταβλήθηκαν ή δεν επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες της εταιρίας, αλλά απλώς συμπληρώθηκε ο σκοπός της.

Αναλυτικότερα, ανακοινώνει, σε συνέχεια της από τις 11/2/2009 αποφάσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης, δυνάμει της οποίας αποφασίστηκε ομοφώνως η συμπλήρωση των υφιστάμενων σκοπών της εταιρίας και συνακόλουθα η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού αυτής, ότι η διοίκησή της εκτιμά πως δεν συντρέχει λόγος έκδοσης πληροφοριακού σημειώματος για εταιρικά γεγονότα, δεδομένου ότι με την ως άνω απόφαση της ΕΓΣ των μετόχων δεν μεταβλήθηκαν ή δεν επεκτάθηκαν οι δραστηριότητες της εταιρίας, αλλά συμπληρώθηκαν οι υφιστάμενοι σκοποί της, ούτως ώστε να είναι πλέον ευδιάκριτος και σαφής ο σκοπός της εταιρίας -μεταξύ άλλων- αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας πάσης φύσεως δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων κι εγκαταστάσεων.

Επίσης, εκ της προαναφερόμενης συμπλήρωσης του σκοπού, δεν επηρεάζεται σημαντικά η οικονομική κατάσταση της εταιρίας ως προς τον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία, το απασχολούμενο προσωπικό και την καθαρή θέση της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v