Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μοτοδυναμική: Αλλαγή χρήσης για 200 χιλ. ευρώ

Το Δ.Σ. της Μοτοδυναμικής στις 7/5/09 αποφάσισε την αλλαγή χρήσης του αδιάθετου ποσού των 200.000 ευρώ, το οποίο επρόκειτο να διατεθεί για την ίδρυση καταστήματος και θα το κατευθύνει στην κάλυψη του δανεισμού.

Μοτοδυναμική: Αλλαγή χρήσης για 200 χιλ. ευρώ
Τo Δ.Σ. της Μοτοδυναμικής στις 7/5/09 έκρινε αναγκαία την αλλαγή χρήσης του αδιάθετου ποσού των 200.000 ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια, το οποίο επρόκειτο να διατεθεί για την ίδρυση ενός καταστήματος στην περιοχή της Αθήνας με βασική δραστηριότητα την πώληση προϊόντων θάλασσας.

Το διοικητικό συμβούλιο διαπιστώνοντας ότι επί του παρόντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υλοποίησης της ανωτέρω χρήσης, δεδομένης και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που πλήττει την αγορά, αποφάσισε να διοχετευτεί το παραπάνω ποσό που παραμένει αδιάθετο και ουσιαστικά αναξιοποίητο από την ανωτέρω επένδυση, σε διαφορετική κατεύθυνση και ειδικότερα, προς κάλυψη μέρους του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας, μέχρι τον Ιούνιο του 2009.

Αποφάσισε τέλος να εισηγηθεί την ανωτέρω αλλαγή χρήσης προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 29/5/09 με θέματα:  

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της εταιρίας και του ομίλου για την εταιρική χρήση 1/1/2008 - 31/12/2008, μετά των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εταιρίας και οΟμίλου (ενοποιημένων) της ανωτέρω εταιρικής χρήσης, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2008 - 31/12/2008.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εταιρική χρήση 2009 (1/1/2009 - 31.12.2009) και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας για την εταιρική χρήση 2008 (1/1/2008 - 31/12/2008).

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2008 και έγκριση διάθεσης κερδών στο προσωπικό της εταιρίας.

6. Αλλαγή χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων.

7. Έγκριση συμβάσεων κατ αρ. 23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920.

---Νέα έδρα

Η εταιρία Μοτοδυναμική ενημερώνει ότι διεύθυνση των γραφείων της νέας έδρας της εταιρίας ορίζεται η θέση Κύριλλος του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, Τ.Κ. 19300.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v