Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γενική: Στο 0,72 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών

Στην τιμή του 0,72 ευρώ ανά μετοχή θα διατεθούν οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας.

Γενική: Στο 0,72 ευρώ η τιμή διάθεσης των μετοχών
Στην τιμή του 0,72 ευρώ ανά μετοχή θα διατεθούν οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Γενικής Τράπεζας.

Στην αύξηση ύψους 175,7 εκατ. ευρώ έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι παλιοί μέτοχοι με την αναλογία να διαμορφώνεται σε 2,2 νέες για κάθε 1 παλιά μετοχή.

Σημειώνεται ότι σσύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής, η Societe Generale (συμμετοχή 52,32%) θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που έχει σήμερα έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Εάν δε, υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, θα αναλάβει τηΝ κάλυψή τους. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (συμμετοχή 5,41%) δεν προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό που κατέχει σήμερα.   

Σύμβουλος της εν λόγω έκδοσης ανέλαβε η Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

** Η ανακοίνωση της Γενικής

Η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία συνεδρίασε στις 11 Μαΐου 2009 με απαρτία 59,24 % (65.720.797 μετοχές) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (110.937.084 μετοχές), αποφάσισε τα εξής :

1.Τη μη υλοποίηση της απόφασης που είχε ληφθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.01.2009 στα πλαίσια του Νόμου για την "Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης".

2.Την έγκριση της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ευρώ 38.827.979,40 με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής από ευρώ 1,07 στα ευρώ 0,72 ανά μετοχή.

3.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου) λόγω της μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

4.Την έγκριση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των ευρώ 175.724.341,20 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 244.061.585 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,72 η καθεμία, με τιμή διάθεσης ευρώ 0,72 και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 2,2 νέων μετοχών ανά 1 παλαιά.

5.Την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (περί μετοχικού κεφαλαίου) μετά την άνω αύξηση.

Συνολικά θα εκδοθούν 244.061.585 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές και θα αντληθούν ευρώ 175.724.341,20 τα οποία θα αυξήσουν το Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας. Το ανωτέρω ποσό της αύξησης ύψους ευρώ 175.724.341,20 μετά του άμεσου κόστους, που σχετίζεται με την έκδοση, το οποίο θα ανέλθει σε ευρώ 2.500.000,00 περίπου, ήτοι καθαρό ποσό ευρώ 173.224.341,20 θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων, με σκοπό την βελτίωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας.

Σας ενημερώνουμε ότι:

α) Η εταιρεία Societe Generale με ποσοστό συμμετοχής 52,32% (με ημερομηνία 11/5/2009) στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι θα διακρατήσει τουλάχιστον το ποσοστό που κατέχει σήμερα έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς και 6 μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Εάν δε, υπάρξουν αδιάθετες μετοχές, θα αναλάβει τη κάλυψή τους.

β) Tο MTΣ με ποσοστό συμμετοχής 5,41% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Τράπεζας, δήλωσε ότι δεν προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό που κατέχει σήμερα.

Σύμβουλος Έκδοσης

Η σύνταξη του σχετικού με την προτεινόμενη αύξηση ενημερωτικού δελτίου ανατέθηκε στην εταιρεία Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης:
Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 2190/1920) και το καταστατικό, ορίζεται προθεσμία δέκα πέντε ημερών. Η προθεσμία για την καταβολή του ποσού της αύξησης ορίζεται τετράμηνη από την ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο, δυνάμενη να παραταθεί κατά ένα ακόμη μήνα με απόφαση του Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της της Εταιρείας, εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα στον Τύπο.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα ευρώ 0,72 ανά μετοχή. Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ανωτέρω τιμή διάθεσης των νέων μετοχών μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Εταιρείας, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η έναρξη και λήξη της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της Εταιρείας και θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Χ.Α. Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της άσκησης δικαιώματος προτίμησης. Σχετική ανακοίνωση πρόσκληση θα δημοσιευθεί στον ημερήσιο Τύπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:

α) όλοι οι Μέτοχοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα ?υλων Τίτλων της "Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ", δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασισθεί και θα ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Λεπτομέρειες για την διαδικασία της αύξησης θα ανακοινωθούν .
Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν. Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών ή και δικαιωμάτων προτίμησης, που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών.

Τέλος χορηγήθηκε από τη Γενική Συνέλευση ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, όπως προβεί σε κάθε ενέργεια, δήλωση, ανακοίνωση ή δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής εγγράφων και συμφωνητικών, για την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v