Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΛΜ: Ανοδος 19,72% στα κέρδη εξαμήνου

Ανοδο της τάξης του 19,72% εμφάνισαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Κλουκίνας-Λάππας στο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 3,515 εκατ. ευρώ.

ΚΛΜ: Ανοδος 19,72% στα κέρδη εξαμήνου
Ανοδο της τάξης του 19,72% εμφάνισαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου της Κλουκίνας-Λάππας στο εξάμηνο και διαμορφώθηκαν στα 3,515 εκατ. ευρώ.

πωλήσεις του ομίλου ανήλθαν σε 36.193 χιλ. ευρώ έναντι 33.330 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2008 αυξημένες κατά 8,59 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 6.829 χιλ. ευρώ έναντι 6.072 χιλ. ευρώ του εξαμήνου αυξημένα κατά 12,47%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 5.879 χιλ. ευρώ έναντι 5.206 χιλ. ευρώ του εξαμήνου αυξημένα κατά 12,93%.

Tα κέρδη προ φόρων του ομίλου ανήλθαν σε 5.081 χιλ. ευρώ έναντι 4.222 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2008 αυξημένα κατά 20,35%.

πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 19.113 χιλ. ευρώ έναντι 15.464 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2008 αυξημένες κατά 23,60 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε 4.663 χιλ. ευρώ έναντι 3.315 χιλ. ευρώ του εξαμήνου αυξημένα κατά 40,66%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε 4.013 χιλ. ευρώ έναντι 2.743 χιλ. ευρώ του εξαμήνου αυξημένα κατά 46,30%.

Tα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 3.544 χιλ. ευρώ έναντι 2.215 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2008 αυξημένα κατά 60%.

Tα κέρδη μετά φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 2.551 χιλ. ευρώ έναντι 1.603 χιλ. ευρώ του εξαμήνου 2008 αυξημένα κατά 59,14%.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δεδομένης της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο που επηρεάζει άμεσα την εταιρεία μας αναμένουμε μείωση του κύκλου εργασιών και των αποτελεσμάτων έναντι της περσινής χρήσης. Το μέγεθος της μείωσης αυτής δεν μπορεί σήμερα να προβλεφθεί δεδομένου ότι η θυγατρική μας εταιρεία ΚΛΜ ΑΤΕ αναλαμβάνει και κατασκευάζει κτιριακά έργα μικρής χρονικής διάρκειας.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η πορεία της εμπορικής δραστηριότητας κατά το Α'εξάμηνο 2009 κρίνεται ικανοποιητική υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας και σημείωσε αύξηση πωλήσεων 17,13% και κερδών 32,87%. Παρόλα ταύτα δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τα αποτελέσματα για το τέλος της χρήσης 2009 και των επομένων χρήσεων.

Επομένως, η Διοίκηση της εταιρείας, όπως είχε γνωστοποιήσει με προηγούμενη ανακοίνωση της και κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης 2008, προβαίνει σε αναθεώρηση προηγούμενης πρόβλεψης που διενεργήθηκε τον Απρίλιο 2008 και αφορούσε την επόμενη τριετία καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας δεν δύναται να προβεί σε προβλέψεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v