Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

S&B: Προς ΑΜΚ 41 εκ. ευρώ-Στα 4 ευρώ η τιμή

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 41.425.760 ευρώ προχωρά σύμφωνα με ανακοίνωσή της η S&B με τιμή διάθεσης τα 4€/μετοχή. Υποχώρηση λειτουργικών κερδών και EBITDA εμφανίζει η εταιρία S&B στο εξάμηνο του έτους.  

S&B: Προς ΑΜΚ 41 εκ. ευρώ-Στα 4 ευρώ η τιμή
Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 41.425.760 ευρώ προχωρά σύμφωνα με ανακοίνωσή της η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίζεται σε 4 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η αναλογία της διάθεσης ορίστηκε σε 1 νέα προς 3 παλιές μετοχές.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης καθώς και η περίοδος διαπραγμάτευσής του στο Χ.Α. θα οριστούν από το Δ.Σ. της εταιρίας και θα γνωστοποιηθούν στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση.

Αναλυτικότερα η ανανοίνωση της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά αναφέρει: "Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης της από 16/6/2009 τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων προς το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας να ορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 10.356.440 ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 10.356.440 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε μία με δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων της εταιρίας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 3 υφιστάμενες μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της ως άνω γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την οποία δύναται η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος, αποφάσισε ότι:

(α) Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι τέσσερα (4) ευρώ ανά νέα μετοχή.

(β) Μετά την ως άνω αύξηση, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 41.425.760 ευρώ, διαιρούμενο σε 41.425.760 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 1 ευρώ. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των νέων μετοχών σε περίπτωση που η ως άνω αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι ποσό 31.069.320 ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού "Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

(γ) Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, τα συνολικά ακαθάριστα προς άντληση κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν σε ποσό υψηλότερο από αυτό που πρότεινε το διοικητικό συμβούλιο με την από 21/5/2009 έκθεσή του. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αύξησης, σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 41.425.760 ευρώ".

---Τα αποτελέσματα εξαμήνου


Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, υποχώρηση λειτουργικών κερδών κατά 72% και EBITDA κατά 49% εμφανίζει η S&B στο εξάμηνο του έτους, ενώ κάμψη της τάξης του 34% έως τα 158 εκατ. ευρώ εμφανίζουν οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζουν σταθερή μείωση 20% ή κατά 6,4 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντική βελτίωση κατά 36,7 εκατ. ευρώ εμφανίζουν οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες το πρώτο εξάμηνο.

Σημειωτέον ότι κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2008 είχαν καταγραφεί οι υψηλότερες πωλήσεις στην ιστορία της S&B. Τα EBITDA και τα λειτουργικά κέρδη ήταν λιγότερα κατά 49% και 72% αντίστοιχα, κυρίως λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων και παρά τη διατήρηση στις τιμές.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε 14% (ή 28,5 εκατ. ευρώ), σε 174,6 ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2009 από 203,1 εκατ. στην αρχή του έτους.

Ο κ. Ευθύμιος Βιδάλης, διευθύνων σύμβουλος της S&B, σχολίασε:
"Οι πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου ήταν αντίστοιχες με τα επίπεδα δραστηριότητας που παρατηρήθηκαν στις κύριες αγορές μας, οι οποίες σχετίζονται με τη μεταλλουργία και τις κατασκευές, κλάδοι που δεν έχουν εμφανίσει ακόμη στοιχεία ανάκαμψης της ζήτησης. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, καταγράψαμε σταθερές πωλήσεις και για τα δύο τρίμηνα του εξαμήνου, αλλά είχαμε να συγκριθούμε με ιστορικά ρεκόρ πωλήσεων για τον όμιλο, κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008.

Πετύχαμε μείωση 20% στα λειτουργικά έξοδα, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητά μας να διαχειριστούμε το αντίξοο περιβάλλον και να επιδείξουμε γρήγορα αποτελέσματα έναντι στόχων που είχαμε θέσει. Με συνδυασμό αυστηρού ελέγχου του κεφαλαίου κίνησης και αποτελεσματικής διαχείρισης των ταμειακών ροών, πετύχαμε σημαντική βελτίωση στις χρηματορροές και συνεπακόλουθη μεγαλύτερη μείωση του καθαρού δανεισμού.
Η ύφεση στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε τείνει προς αποκλιμάκωση.

Η τόνωση της ζήτησης αναμένεται να οδηγήσει σταδιακά στην ενεργοποίηση της αδρανούς δυναμικότητας και στην επάνοδο των αποθεμάτων σε επίπεδα που επιτρέπουν την ικανοποιητική εξυπηρέτηση της παραγωγικής αλυσίδας που τροφοδοτούμε. Με τη σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης προσβλέπουμε και στην πλήρη εκμετάλλευση των μέτρων που έχουμε εφαρμόσει για μείωση του κόστους.

Ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επιπλέον μείωση της βάσης του κόστους του ομίλου θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, ενώ ο ρυθμός με τον οποίο μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Όλες αυτές οι ενέργειες επικεντρώνονται στη διατήρηση μιας δυνατής αλλά και πιο αποτελεσματικής υποδομής, η οποία θα ενισχυθεί με αυξημένη ρευστότητα και με βελτιωμένη κεφαλαιακή διάρθρωση από την επερχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Στη διάρκεια της ύφεσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καταφέραμε να διατηρήσουμε τις θέσεις μας σε όλες μας τις αγορές και, μόλις οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, αναμένουμε την ομάδα μας να οδηγήσει τον όμιλο και πάλι στην αναπτυξιακή του πορεία".

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v