Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βαρβαρέσος: Γ.Σ. στις 4/9 για Split & ΑΜΚ

Σε νέα γενική συνέλευση στις 4/9/09 θα συζητηθούν τα θέματα του split μετοχών αλλά και της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, καθώς η σημερινή γ.σ. της Βαρβαρέσος δεν κατείχε την απαραίτητη απαρτία για τα συγκεκριμένα θέματα.

Βαρβαρέσος: Γ.Σ. στις 4/9 για Split & ΑΜΚ
Σε νέα γενική συνέλευση στις 4/9/09 θα συζητηθούν τα θέματα του split μετοχών αλλά και της αύξησης κεφαλαίου με μετρητά, καθώς η σημερινή γ.σ. της Βαρβαρέσος δεν κατείχε την απαραίτητη απαρτία για τα συγκεκριμένα θέματα.

Τα θέματα:

1. "Έκδοση νέων μετοχών με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας (split) και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας των μετοχών."

2."Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με την έκδοση νέων κοινών ανώνυμων μετοχών εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. - Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών και των λοιπών όρων της αύξησης. - Διανομή δωρεάν μετοχών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. -Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνέπεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. -Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος." 

3. "Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω περί Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v