Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας Λάππας: Αναμένει μείωση μεγεθών

Μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του κατασκευαστικού κλάδου αναμένει για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της Κλουκίνας Λάππας, εξαιτίας της κρίσης στην ευρύτερη αγορά ακινήτων.

Κλουκίνας Λάππας: Αναμένει μείωση μεγεθών
Μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας του κατασκευαστικού κλάδου αναμένει για το β΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης η διοίκηση της Κλουκίνας Λάππας, εξαιτίας της κρίσης στην ευρύτερη αγορά ανάπτυξης και αξιοποίησης ακινήτων, ενώ παρά την καλή πορεία της εμπορικής δραστηριότητας η εισηγμένη δεν διατυπώνει πρόβλεψη για το β΄ εξάμηνο.

Στην έκθεση, η οποία συνοδεύει τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, η διοίκηση της Κλουκίνας αναφέρει ότι το μέγεθος της μείωσης πωλήσεων και κερδοφορίας στις κατασκευαστικές δραστηριότητές της δεν μπορεί να προβλεφτεί, δεδομένου ότι η θυγατρική εταιρία ΚΛΜ ΑΤΕ αναλαμβάνει και κατασκευάζει κτιριακά έργα μικρής χρονικής διάρκειας.

Η πορεία της εμπορικής δραστηριότητος στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια κατά το α΄
εξάμηνο 2009 κρίνεται ικανοποιητική υπό τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και αβεβαιότητας και σημείωσε αύξηση πωλήσεων 17,13 % και κερδών 32,87 %.

Παρόλα αυτά η διοίκηση της Κλουκίνας Λάππας γνωστοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να προβλέψει την πορεία των μεγεθών της εμπορικής δραστηριότητας για το σύνολο της χρήσης.

Συνέπεια των ανωτέρω, η Διοίκηση της ΚΛΜ, όπως είχε γνωστοποιήσει με
προηγούμενη ανακοίνωσή της και κατά τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης
2008, προβαίνει σε αναθεώρηση προηγούμενης πρόβλεψης, που διενεργήθηκε τον
Απρίλιο 2008 και αφορούσε την επόμενη τριετία, καθώς υπό τις παρούσες συνθήκες
οικονομικής αβεβαιότητας δεν δύναται να προβεί σε προβλέψεις.

Σημειώνεται ότι κατά το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΚΛΜ ανήλθε σε 36,19 εκατ. ευρώ έναντι 33,33 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2008 σημειώνοντας αύξηση κατά 8,59 %. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,97 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 10,22 %.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ( EBITDA ) ανήλθαν σε 6,82 εκατ. ευρώ έναντι 6 εκατ. ευρώ . αυξημένα κατά 12,47%, ενώ τα κέρδη προ φόρων σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 4,22 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,35% .Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,93 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19,72 % .

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το EBITDA του α΄εξαμήνου 2009, καθώς και τα
αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με έξοδα δημιουργίας και ανεύρεσης νέων
καταστημάτων τα οποία είτε λειτούργησαν στο τέλος του α΄εξαμήνου 2009 είτε δεν
έχουν λειτουργήσει ακόμη. Κατά την διάρκεια του α΄εξαμήνου 2009 λειτούργησαν τέσσερα νέα σημεία πώλησης, εκ των οποίων, δύο στην Ελλάδα και δύο στα Βαλκάνια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v