Νηρέας: Πτώση κερδών στο εξάμηνο

Στα 2,21 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Νηρέας στο α’ εξάμηνο 2009 έναντι κερδών 4,97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

Νηρέας: Πτώση κερδών στο εξάμηνο
Στα 2,21 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά φόρων της Νηρέας στο α’ εξάμηνο 2009 έναντι κερδών 4,97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε €84,5 εκ. και είναι ελαφρά μειωμένες κατά 3,4% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2008. Οι πωλήσεις του δευτέρου τριμήνου ανέρχονται στα €44 εκ, αυξημένες κατά 10% από το πρώτο τρίμηνο και αντικατοπτρίζουν την ανάκαμψη στη τιμή της τσιπούρας από το Μάϊο του 2009.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2009 τα λειτουργικά κέρδη είναι €9,84 εκ , μειωμένα κατά 29,36% από την αντίστοιχη περίοδο του 2008. Η συμμετοχή του δεύτερου τριμήνου είναι €6,1 εκ. έναντι €3,72 εκ. τους πρώτους τρεις μήνες της περιόδου, σημειώνοντας αύξηση +64%. Τα καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους της εταιρίας ανέρχονται στα €1,64 εκ και είναι μειωμένα κατά 58% από την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Η μείωση των μεγεθών στο εξάμηνο οφείλεται τόσο στη χαμηλότερη μέση τιμή της τσιπούρας, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους, όσο και στην πολιτική της εταιρίας να περιορίσει την παραγωγή και πώληση γόνου και ιχθυοτροφών σε τρίτους κατά τη διάρκεια της κρίσης που σημειώθηκε στον κλάδο για τον περιορισμό του πιστοληπτικού κινδύνου στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας στο εξάμηνο του 2009 ήταν €81,3 εκ., σταθερές σε συγκρίσιμη βάση μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς του αγροκτηνοπτηνοτροφικού τομέα (€7,9 εκ. κατά το2008) ο οποίος απεσχίσθη και αποτελεί την 100% θυγατρικήKEGOagri.

Οι λειτουργικές δαπάνες του 1ου εξαμήνου παρουσίασαν μείωση 6% σε ετήσια βάση. Οι συνολικές δαπάνες σε αναλώσεις και λειτουργικά έξοδα αναμένονται μειωμένες στο τρέχον έτος.

Αναμένεται μείωση των αναλώσεων ιχθυοτροφών και εφαρμόζεται πρόγραμμα ορθολογικοποίησης του κόστους. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οΌμιλος στοχεύει σε περαιτέρω μείωση των δαπανών με τη συγκέντρωση των μονάδων σε 7-8 ιχθυοπαραγωγικά πάρκα και έχειήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία τους.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου μειώθηκαν κατά €12,1 εκ. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σταθερός στα €251,8 εκ και είναι κατά 74% μακροπρόθεσμος. Ο Όμιλος συνεχίζει να διαθέτει ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα €13,5 εκ.

Ο αριθμός των μετοχών αυξήθηκε κατά 151.432 μετοχές από τη μετατροπή 69.840 αξίας €682.337 (από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2007). Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 63.610.644 κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας €1,34, εκ των οποίων 22.390είναι ίδιες μετοχές.

Ο Κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΕΛΛΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΛΩΣΕ:

Τα χειρότερα για τον κλάδο της Μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας φαίνεται να ξεπερνιώνται μέχρι το τέλος του έτους. Παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο είναι μειωμένα, η ανάκαμψη της τιμής της τσιπούρας από το Μάϊο του 2009 επέδρασε θετικά στις οικονομικές επιδόσεις του δευτέρου τριμήνου.

Ωστόσο, η πολιτική του Ομίλου για περιορισμό των πωλήσεων γόνου και ιχθυοτροφών θα συνεχιστεί μέχρις ότου εξαλειφθεί η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Οι πολιτικές περιορισμού κόστους και η βελτίωση της αποδοτικότητας που ακολουθεί ο Όμιλος άρχισαν ήδη να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα γίνουν περισσότερο ορατά στο μέλλον. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρούμε ανοδικές τις μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου μας, προσδοκώντας καλύτερα αποτελέσματα κατά την επόμενη διετία”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v