Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο

Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο και μείωση 97,47% στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Βογιατζόγλου Systems στο α' εξάμηνο του 2009, σχέση με το εξάμηνο 2008.

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο
Ζημιές έναντι κερδών στον όμιλο και μείωση 97,47% στη μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας της Βογιατζόγλου Systems στο α' εξάμηνο του 2009, σχέση με το εξάμηνο 2008.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE κατήλθε στα 15.554 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 22,97% σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο του 2008 (20.191 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη κατήλθαν στα 5.741 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 30,81% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2008 (8.298 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 593 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 82,34 % (3.358 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2008).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημιές ύψους (218) χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 2.415 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2008), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους (342) χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.634 χιλ. ευρώ το A' Εξάμηνο 2008).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας κατήλθε στα 13.129 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 21,23 % σε σχέση με το αντίστοιχο A' Εξάμηνο 2008 (16.667 χιλ. ευρώ) . Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 4.588 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 28,30% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2008 (6.399 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), κατήλθαν στις 760 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 75,22 % (3.067 χιλ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2008).
 
Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 170 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 92,93% (2.403 χιλ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2008) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής έφτασαν τις 44 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 97,47 % (1.736 χιλ. ευρώ το Α' Εξάμηνο 2008).

Οπως επισημαίνεται, οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και η συνεχιζόμενη ύφεση του παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας μας μετά από μια μεγάλη περίοδο συνεχών αυξήσεων των μεγεθών της (τα έτη 2005 έως 2008).

Η αγορά του Χονδρικού Εμπορίου και κατ'επέκτασιν του Λιανικού Εμπορίου πλήττεται άμεσα λόγω της σοβαρής μείωσης της ζήτησης και λόγω των αρνητικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν τον τελευταίο χρόνο στον συγκεκριμένο Κλάδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία να εμφανίσει μία σημαντική κάμψη στις πωλήσεις και στα κέρδη της.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v