Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Xαϊδεμένος: Πτώση 40% στα κέρδη ομίλου

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Xαϊδεμένος  μειώθηκαν κατά 40% και ανήλθαν στα € 416,39 χιλ. Τα μετά φόρων κέρδη της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 23,52% και ανήλθαν στα € 337,91 χιλ.

Xαϊδεμένος: Πτώση 40% στα κέρδη ομίλου
Ο κύκλος εργασιών της Xαϊδεμένος τόσο σε ενοποιημένο επίπεδο όσο και σε επίπεδο μητρικής ανήλθε στα € 14,4 εκ. έναντι € 16,19 εκ. σημειώνοντας μείωση 11,05% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008.
 
Η μείωση των πωλήσεων είναι αποτέλεσμα της γενικότερης καναλωτικής ύφεσης
και του περιορισμού της ζήτησης .

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο της εταιρεία όσο και του ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο της ενδιάμεσης περιόδου 30.06.2009 διαμορφώθηκαν στα € 2,27 εκ. έναντι € 2,43 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2008, σημειώνοντας μείωση κατά 6,53%.

Το ποσοστό των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τόσο της μητρικής όσο και του ομίλου σε σχέση με τις πωλήσεις ανήλθε σε 16% έναντι 15% του πρώτου εξαμήνου του 2008.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου μειώθηκαν κατά 46% φθάνοντας στα € 514,60 χιλ. έναντι € 948,16 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2008. Η μείωση οφείλεται αφενός στα μειωμένα κέρδη προ φόρων της Xαϊδεμένος, τα οποία σημείωσαν μείωση 38% και αφετέρου στα μειωμένα αποτελέσματα της κατά 49% συνδεδεμένης εταιρείας Clear 7 Channel Χαϊδεμένος, τα οποία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 ανήλθαν σε € 160 χιλ. έναντι € 246,82 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου 2008. 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου της Xαϊδεμένος μειώθηκαν κατά 40% και ανήλθαν στα € 416,39 χιλ. Τα μετά φόρων κέρδη της μητρικής παρουσίασαν μείωση κατά 23,52% και ανήλθαν στα € 337,91 χιλ.

Οι μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας ανήλθαν στα € 7,46 εκ. εκ’ των οποίων το ποσό € 6,45εκ. αφορά υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων. Το υπόλοιπο των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων την 31.12.2008 ανερχόταν στα € 8,55 εκ.

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας την 30.06.2009 ανήλθαν στα € 12,22 εκ. εκ’ των οποίων ποσό € 1,96 εκ. αφορά υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου και της εταιρείας την 30.06.2009 ανήλθαν σε € 2,79 εκ. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13.06.2009 ενέκρινε την διανομή μερίσματος ποσού € 166,82 χιλ. ή € 0,02 ανά μετοχή. Επί του ποσού των μερισμάτων υπήρξε παρακράτηση φόρου 10%.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v