Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική

Με αύξηση της τάξης του 203% στα κέρδη προ φόρων του ομίλου, έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2004 για τη Βογιατζόγλου Systems. Αύξηση σημείωσε και η μητρική με κέρδη 438 χιλ. ευρώ έναντι 2 χιλ. ευρώ πέρυσι. Προτεινόμενο μέρισμα 0,08 ευρώ.

Βογιατζόγλου: Εκτίναξη κερδών σε όμιλο και μητρική
Αποδοτική εμφανίζεται ότι θα είναι η χρήση 2004 για την Βογιατζόγλου Systems σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου 2004.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά το α’ τρίμηνο 2004 τα ενοποιημένα ακαθάριστα έσοδα αυξήθηκαν κατά ποσοστό 40% ενώ τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζουν αύξηση 203% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο α’ τρίμηνου 2003.Σύμφωνα με τα συνοπτικά ενοποιημένα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2004, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 5.248 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003 (3.751 χιλ. ευρώ).

Αύξηση των εσόδων εμφανίζουν όλες οι επιχειρηματικές μονάδες της εταιρίας με αύξηση 9% ο κλάδος Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών προϊόντων (Υλικά Επιπλοποιίας, και Ιδιοκατασκευών) και αύξηση 88% ο κλάδος των Έργων Επαγγελματικού Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών.

Πολύ καλή και η έναρξη λειτουργίας της νέας επιχειρηματικής μονάδας Β2Β με εναλλακτικούς τρόπους προώθησης όλων των ειδών της εταιρείας μέσω του νέου καταλόγου Business to Business. Σήμερα σε έντυπη και σύντομα και σε ηλεκτρονική μορφή (e-shop) στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, στην προώθηση των πωλήσεων από απόσταση - ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Σημειώνεται ακόμα στην ανακοίνωση, ότι η θυγατρική εταιρία Voyatzoglou Systems Romania SRL εμφανίζει ικανοποιητική πορεία τόσο στα έσοδα της παρουσιάζοντας αύξηση κατά 75,7% όσο και στα κέρδη προ φόρων με αύξηση κατά 164,7% σε σχέση με τα αντίστοιχα περυσινά του α’ τριμήνου 2003.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) σε ενοποιημένη μορφή της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems για το α’ τρίμηνο του 2004, αυξήθηκαν κατά 510 χιλ. ευρώ ανερχόμενα σε 703 χιλ. ευρώ έναντι 193 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2003 διαμορφώνοντας το EBITDA margin στο 13,4% από 5,1% το 2003.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα περιόδου (κέρδη προ φόρων) ανήλθαν στα 413 χιλ. ευρώ έναντι 136 χιλ. ευρώ το 2003 σημειώνοντας αύξηση κατά 203% βελτιώνοντας συγχρόνως και την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 2,7% από 0,9% το α’ τριμ. 2003.

Η εμφανιζόμενη αύξηση οφείλεται:

* Στην αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση του μικτού κέρδους κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες (37,9% το α’ τριμ 2004 από 35,6% το α’ τριμ. 2003) που οφείλεται στην άριστη διαχείριση των αποθεμάτων.

* Στην αναδιάρθρωση και βελτίωση των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας που είχε ως αποτέλεσμα την αναλογική συμπίεση των εξόδων διοίκησης και λειτουργίας λόγω του συστήματος ελέγχου και εσωτερικής λειτουργίας. Κατ’ επέκταση βελτιώθηκε και η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σε ποσοστό 4,9% από 0,1%.

Όσο αναφορά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του α’ τριμήνου 2004 συγκριτικά με το αντίστοιχο 2003 επιβαρύνθηκαν οι δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης λόγω του μακροπρόθεσμου δανείου 7.500.000 ευρώ που έλαβε η εταιρεία από την Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Το εν λόγω πόσο διατέθηκε για την εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού που είχε διατεθεί για την χρηματοδότηση της ανέγερσης του νέου κέντρου διανομής στα Οινόφυτα αλλά και για την αποπεράτωση του.

Ειδικότερα οι αριθμοδείκτες επί των οικονομικών καταστάσεων διαμορφώθηκαν ως παρακάτω: ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,85 το α’ τριμ. 2004 από 0,33 το αντίστοιχο του 2003 και ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,49 το α’ τριμ. 2004 από 0,12 το αντίστοιχο του 2003 ενώ ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,2 το α’ τριμ. 2004 από 2,3 το αντίστοιχο 2003.

Η σύναψη του μακροπρόθεσμου δανείου επιβεβαιώνει την πιστοληπτική ικανότητα και φερεγγυότητα της εταιρίας, την αναπτυξιακή της πορεία, την βιωσιμότητα, την προβλεπόμενη αποδοτικότητα των επενδύσεων της και την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν την διοίκηση της εταιρίας οι χρηματοδοτικοί οίκοι, οι τράπεζες και οι επενδυτές.

Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 7.500 χιλ. ευρώ βελτιώνει τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες ενώ μετά την αποπεράτωση του κτιρίου την δημιουργία και λειτουργία του υπερσύγχρονου Κέ ντρου Διανομής οι σχετικοί δείκτες θα βελτιωθούν σημαντικά.

Τα αποτελέσματα της μητρικής έκλεισαν στους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με τα ενοποιημένα και συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 37,3% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2003 (5.035 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2004 έναντι 3.666 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2003).

Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA της μητρικής έκλεισαν στα 724 χιλ. ευρώ έναντι 192 χιλ ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2003 ενώ τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν στα 438 χιλ. ευρώ έναντι 2 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2003).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πρόσφατα δημοσιευμένους ισολογισμούς χρήσεως 2003, το ΔΣ της εταιρίας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 506 χιλ. ευρώ (0,08 ευρώ ανά μετοχή) και την μεταφορά του ποσού ευρώ 237χιλ. ως αφορολόγητο αποθεματικό για την αυτοχρηματοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών επιλογών της και για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας της.ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v