Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στο 9μηνο

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισαν ζημιές ύψους 473 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 2.770 χιλ. ευρώ το 9μηνο 2008.

Βογιατζόγλου: Ζημιές έναντι κερδών στο 9μηνο
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης διαμορφώθηκε στα 21.706 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 31,74 % σε σχέση με το με το αντίστοιχο εννιάμηνο του 2008 (31.798 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη σημείωσαν πτώση κατά 37,30 % και ανήλθαν στα 8.249 χιλ. ευρώ έναντι 13.156 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο του 2008 .

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 864 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 84,00 % (5.400 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2008).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν ζημιές ύψους 332 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 3.970 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2008), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν ζημιές ύψους 473 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 2.770 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2008).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 18.274 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 31,18 % σε σχέση με το αντίστοιχο Εννιάμηνο 2008 (26.555 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 6.601 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 36,48 % σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2008 (10.391 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), κατήλθαν στα 1.073 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 78,80 % (5.061 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2008).

Τα Καθαρά Κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τις 201 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 95,00 % (4.020 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2008) ενώ τα Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Μητρικής έφτασαν τις 61 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 97,93 % (2.935 χιλ. ευρώ το Εννιάμηνο 2008).

Η αγορά του Χονδρικού Εμπορίου ,στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία μας , πλήττεται άμεσα λόγω των συνεχιζόμενων αρνητικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα που έχει ως αποτέλεσμα την σοβαρή μείωσης της ζήτησης .

Κατά το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η εταιρεία εμφάνισε μία σημαντική κάμψη στις πωλήσεις και στα κέρδη της , η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην συρρίκνωση του λιανικού εμπορίου, που είναι η κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας μας (Κλάδος Έργων Εξοπλισμού Καταστημάτων) .

Η δυσμενής οικονομική κρίση που επικρατεί έχει περιορίσει σημαντικά την επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα των πελατών μας με αποτέλεσμα την χρονική μετατόπιση των έργων τους ή ακόμα και στην ακύρωση αρκετών από αυτά.

Η Διοίκηση του Ομίλου προσπαθεί να θωρακιστεί έναντι της κρίσης με επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής της , εξέλιξη των δραστηριοτήτων της , την μείωση των εξόδων και δαπανών της όπου αυτό είναι εφικτό, τον εξορθολογισμό των αποθεμάτων , την μείωση του δανεισμού ( η οποία επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό την εξεταζόμενη περίοδο) καθώς και των υποχρεώσεων της .

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v