Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Fieratex: Μέρισμα 0,03 ευρώ για τη χρήση 2003

Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Fieratex, που έλαβε χώρα σήμερα 29 Ιουνίου 2004. Πρόγραμμα μείωσης του κόστους παραγωγής για την αντιμετώπιση της κρίσης στο κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης.

Fieratex: Μέρισμα 0,03 ευρώ για τη χρήση 2003
Τη διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2003, ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Fieratex, που έλαβε χώρα σήμερα 29 Ιουνίου 2004.

Δικαιούχοι μερίσματος θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές της Fieratex μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. την Πέμπτη 08/07/2004.

Κατά συνέπεια από την Παρασκευή 09/07/2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2003.

Οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από τις 26/08/2004 έως και τις 26/02/2005.

Η γ.σ. ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2003 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες, απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2003, εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2004, ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και τέλος ενέκρινε αμοιβές για το έτος 2004 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 120.000,00 ευρώ.

Εξάλλου, από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Ανεζουλάκη ανακοινώθηκαν στοιχεία σχετικά με την πορεία της εταιρίας κατά το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της εταιρίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους δεν ήταν τα αναμενόμενα καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,9 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους και τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα 614 χιλ. ευρώ.

Παρά την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, η εταιρία βασιζόμενη στην άρτια οργάνωση, την ποιότητα των προϊόντων της και στο σημαντικό know how που διαθέτει, αντιμετωπίζει την κρίση και με πρόγραμμα μείωσης του κόστους παραγωγής και την διεύρυνση του πελατολογίου κυρίως προς χώρες του εξωτερικού που την χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια, αναμένεται ότι θα βελτιώσει την καλή της θέση στην Ελληνική καθώς και την παγκόσμια αγορά.

Τέλος, η Διοίκηση της εταιρίας θα αποφασίσει αν θα επαναπροσδιορίσει τους στόχους και τον προϋπολογισμό για το τρέχον έτος, αμέσως μετά τα αποτελέσματα του εξαμήνου, δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v