Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση

Στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας (οδός Ηφαίστου), θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της Flexopack.

Flexopack: Στις 30/6 η Γενική Συνέλευση
Στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στη θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας (οδός Ηφαίστου), θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της Flexopack.

Tα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009), και συνολικά της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.
2. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009).
3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και καταβολής μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2009 (01.01.2009-31.12.2009), καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2009.
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2009 (01.01.2009-31.12.2009) και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010).
7. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.
8. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v