Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Centric: Δεκτή η πρόταση των ομολογιούχων από ΔΣ

Η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων της Centric στις 28/3 αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του Δ.Σ. της εταιρίας για τιμή μετατροπής 0,51€ ανά μετοχή και αντιπρότειναν την τιμή των 0,36€ ανά μετοχή η οποία έγινε δεκτή.

Centric: Δεκτή η πρόταση των ομολογιούχων από ΔΣ
Η Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων της Centric στις 28/3 αποφάσισε να απορρίψει την πρόταση του Δ.Σ. της εταιρίας για τιμή μετατροπής 0,51 ευρώ ανά μετοχή και αντιπρότειναν την τιμή των 0,36 ευρώ ανά μετοχή η οποία έγινε δεκτή.

Αναλυτικά ο κ. Βασίλης Νειάδας, Αντιπρόεδρος της Εταιρίας, παρέθεσε τους λόγους για τους οποίους η Διοίκηση της Εταιρίας προέβη στην πρόταση τροποποίησης των όρων του ομολογιακού δανείου.

Συγκεκριμένα, τόνισε τα εξής: λαμβάνοντας υπόψη το διεθνές αλλά και το εθνικό οικονομικό περιβάλλον και τις εξελίξεις σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς του διαδικτυακού παιγνίου στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του εξωτερικού στις οποίες διατηρεί ενδιαφέροντα ο Όμιλος, το ΔΣ της Εταιρίας αποφάσισε όπως προτείνει στους ομολογιούχους δανειστές της τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και τον περιορισμό των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Κατόπιν τούτων, η Εταιρία πρότεινε στη Συνέλευση των Ομολογιούχων την υποχρεωτική μετατροπή του συνόλου των ομολογιών (€20.2 εκ.) με ημερομηνία μετατροπής την 10/6/2011 και τιμή μετατροπής την €0.51 ανα μετοχή.

Για τον προσδιορισμό της τιμής αυτής λήφθηκε υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή των τελευταίων 12 μηνών (ως την 10.2.2011 ημερομηνία λήψης απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρίας) και από την οποία αφαιρέθηκαν οι προεξοφλημένοι απωλεσθέντες τόκοι για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ως το Σεπτέμβριο του 2012, δίνοντας έτσι κίνητρο στους ομολογιούχους να μετατρέψουν καθώς η τιμή μετατροπής σύμφωνα με τη σύμβαση του ομολογιακού δανείου διαμορφώνονταν στα €0.69 ανα μετοχή.

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης του Αντιπροέδρου της Εταιρίας, οι Ομολογιούχοι κατά τη Συνέλευσή τους αποφάσισαν όπως αντιπροτείνουν στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας προς έγκριση, τα εξής:

α. Να τραπεί σε υποχρέωση το δικαίωμα των Ομολογιούχων να μετατρέψουν τις Ομολογίες τους σε μετοχές της Εταιρίας, καθιστώντας έτσι υποχρεωτική για το σύνολο των Ομολογιούχων τη μετατροπή των Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας,
β. Να οριστεί ημερομηνία της ανωτέρω εκτεθείσας υποχρεωτικής μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας η 30.4.2011,
γ. Να οριστεί τιμή μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας το ποσό των 0,36 ΕΥΡΩ/μετοχή,

Κατόπιν της ανωτέρω ανάλυσης του Αντιπροέδρου του ΔΣ, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων του προαναφερθέντος ομολογιακού δανείου, ομοφώνως, πλην του κ. Ροδόλφου Οντόνι εκπροσωπών συνολικά στη Γενική Συνέλευση 21,99% του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, ο οποίος δήλωσε παρών κατά τη ψηφοφορία λόγω της ιδιότητας αυτού και ως ομολογιούχου.

Συγκεκριμένα, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε με πλειοψηφία 78,01% εκ του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως
- τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση του ομολογιακού δανείου καθιστώντας υποχρεωτική τη μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας
- ημερομηνία της ανωτέρω εκτεθείσας μετατροπής για το σύνολο των Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας οριστεί η 30.4.2011, και
- τιμή μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές της Εταιρίας οριστεί το ποσό των 0,36 ΕΥΡΩ/μετοχή. 

Ως προς το δεύτερο θέμα περί επαναγοράς ομολογιών του από 6.9.2007 ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές, αποφασίστηκε ότι κατόπιν της απόφασης των Ομολογιούχων για υποχρεωτική μετατροπή των Ομολογιών τους σε μετοχές της Εταιρίας που εγκρίθηκε κατά τα ανωτέρω υπό 1 εκτεθέντα από τη Γενική Συνέλευση, παρέλκει η συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ως προς το τρίτο θέμα, περί αγοράς ιδίων μετοχών, οι μέτοχοι ενέκριναν την κτήση από την Εταιρία κατ' ανώτατο όριο 3.600.000 ίδιων μετοχών με κατώτατη αξία απόκτησης 0,30 ΕΥΡΩ / μετοχή ενώ ως ανώτατη αξία απόκτησης ορίστηκε το ποσό των 3 ΕΥΡΩ / μετοχή. Η εν λόγω έγκριση χορηγήθηκε για διάρκεια 24 μηνών.

Στη συνέχεια και με αφορμή τις αποφάσεις των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ροδόλφος Οντόνι δήλωσε σχετικά: "είμαστε όλοι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που τόσο οι μέτοχοι της Εταιρίας μας σήμερα όσο και οι ομολογιούχοι δανειστές μας στην πρόσφατη Συνέλευσή τους υπερψήφισαν την πρόταση για την τροποποίηση των αρχικών όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 23 εκατ. ευρώ που είχε εκδόσει η Εταιρία μας το 2007.

Η απόφαση αυτή για αύξηση κεφαλαίου της Εταιρίας κατά €20.2 εκ με μετατροπή των ομολογιών σε μετοχές έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά σήμερα, αλλά κυρίως αποτελεί δείγμα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση στην επίτευξη των μακρόπνοων στόχων που έχουν τεθεί. Κύριά μας μέριμνα είναι να επιβεβαιώσουμε την εμπιστοσύνη αυτή με την υλοποίηση των στόχων και την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της Centric."

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v