Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Κέρδη έναντι ζημιών στο 2010

Κέρδη έναντι ζημιών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2010, σε σχέση με τη χρήση του 2009. Οι προοπτικές για το 2011.

Βογιατζόγλου: Κέρδη έναντι ζημιών στο 2010
Κέρδη έναντι ζημιών σε όμιλο και μητρική παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2010, σε σχέση με τη χρήση του 2009. Οι προοπτικές για το 2011.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2010 διαμορφώθηκε στα 33.412 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,23 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2009 (30.038 χιλ. ευρώ). Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 11.815 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 5,27 % έναντι της προηγούμενης χρήσης 2009 (11.224 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 3.149 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 170,7 % (1.163 χιλ. ευρώ το 2009).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.628 χιλ. ευρώ (ζημιές ύψους 432 χιλ. ευρώ το 2009), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 921 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 581 χιλ. ευρώ το 2009).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 27.710 χιλ. ευρώ έναντι 24.785 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένος κατά 11,80%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 10.016 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 12,98 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2009 (8.865 χιλ. ευρώ).

Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα 2.833 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,17 % (1.378 χιλ. ευρώ το 2009). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.555 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.344 χιλ. ευρώ το 2009, ενώ τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 911 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.487 χιλ. ευρώ την χρήση του 2009.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνονται σε 0,1440 Ευρώ. To 2010 ο Όμιλος Βογιατζόγλου Systems AE κατάφερε παρά την δύσκολη οικονομική συγκυρία να αντιστρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης και να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα , τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών αλλά και σε επίπεδο κερδών, μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την παρατεινόμενη ύφεση.
 
Το εμπόριο επλήγει ιδιαίτερα από την ύφεση στην αγορά και κυρίως από την πτώση που επικράτησε στο λιανικό εμπόριο με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το σύνολο της Οικονομίας. Η Διοίκηση του Ομίλου εκφράζει την ικανοποίηση της για την βελτίωση των μεγεθών της και τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του 2010.

Το 2011 προβλέπεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας λόγω των ασταθών, ευμετάβλητων και ιδιαίτερα δυσχερών συνθηκών που επικρατούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν στην δεδομένη χρονική στιγμή, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις και εκτιμήσεις για το 2011.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v