Ευρωσύμβουλοι: Παροχή εγγυήσεων σε θυγατρικές

Την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ της First Elements Euroconsultants Limited και της ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ πλέον τόκων για την κάθε μία, αποφάσισε σήμερα η Γ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι.

Ευρωσύμβουλοι: Παροχή εγγυήσεων σε θυγατρικές
Την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ της θυγατρικής εταιρίας First Elements Euroconsultants Limited με έδρα την Κύπρο και της συγγενούς εταιρίας ΓΝΩΜΩΝ Πληροφορικής μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ πλέον τόκων για την κάθε μία, αποφάσισε σήμερα η Γ.Σ. της Ευρωσύμβουλοι.

Η Γενική Συνέλευση δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε να μην εκλέξει νέο διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γ.Σ. αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 1η Ιανουαρίου 2010 - 31η Δεκεμβρίου 2010 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης προηγούμενης απόφασης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών και ενέκρινε τις μέχρι τούδε ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v