Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πέρασε το stress test η Τράπεζα Πειραιώς

Πέρασε το stress test η Τράπεζα Πειραιώς. Στο 5,3% διαμορφώθηκε ο δείκτης των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς το 2012, έναντι 8% στο τέλος του 2010.

Πέρασε το stress test η Τράπεζα Πειραιώς
H Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks) από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).

H Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που διενεργήθηκε σε 91 Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητα σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες.

Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν για να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) ως σημείου αναφοράς και έχουν σκοπό την ανάκτηση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα δυσμενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς.

Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας Πειραιώς σε 5,3% το 2012 έναντι 8,0% στο τέλος του 2010.

Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011. Το αποτέλεσμα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις μελλοντικές ενέργειες που σχεδιάζει η Τράπεζα Πειραιώς για τη μείωση των κινδύνων, ενώ σημειώνεται ότι το ποσοστό απομείωσης των ανοιγμάτων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ήταν ιδιαιτέρως αυξημένο.

Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της Τράπεζα Πειραιώς:

Τα αποτελέσματα της άσκησης καθώς και οι αδυναμίες οι οποίες παρατηρήθηκαν, και θα δημοσιοποιηθούν, θα ληφθούν υπόψη ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι :

Η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης. Το πιστωτικό ίδρυμα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ επιπρόσθετα έχει λάβει τις ακόλουθες επιχειρηματικές αποφάσεις ή προγραμματίζει τις ακόλουθες ενέργειες που αποσκοπούν στη μείωση των κινδύνων και την ενίσχυση των κεφαλαίων του όπως είναι:

*η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους ως €250 εκατ. που έχει
ήδη αποφασίσει η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας και 
* καταρχήν συμφωνία για την πώληση της θυγατρικής P.B.Egypt,
τα οποία ενισχύουν το δείκτη των Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της
Τράπεζα Πειραιώς στο ιδιαιτέρως δυσμενές σενάριο το 2012 σε 6,3%.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα εργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να καθορίσει ένα σχέδιο εφαρμογής μέτρων για τη μείωση των κινδύνων λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα από Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής
(MEFP).

Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν από το πιστωτικό ίδρυμα στοχεύουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών, των πελατών, των υπαλλήλων και των επενδυτών.

*Τα αναλυτικά αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v