Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5/3

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει στις 5 Μαρτίου η εταιρεία Mermeren όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή συσσωρευμένων αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών των ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Mermeren: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5/3
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας Mermeren Kombinat AD Prilep θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαρτίου, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διανομή συσσωρευμένων αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών των ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009.


Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η συνέλευση θα λάβει χώρα στις 5 Μαρτίου 2012 ώρα 17.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση str. Krusevski Pat bb στο Prilep, με τα ακόλουθα:

A: Διαδικαστικό Μέρος

1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,

2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,

3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,

4. Εκλογή ψηφολέκτη

B: Λειτουργικό Μέρος

1. Εκλογή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου – Σχέδιο απόφασης για την εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Διανομή αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών - Σχέδιο απόφασης για τη διανομή συσσωρευμένων αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών των ετών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί (αίτηση εγγραφής για συμμετοχή στη Συνέλευση) το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

Η εγγραφή δέον να υποβληθεί στην Εταιρεία - Νομικό Τμήμα.

Η Συνέλευση θα λάβει αποφάσεις μόνο σχετικές με τα θέματα που έχουν περιληφθεί κανονικά στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το Καταστατικό ("Καταστατικό") της Εταιρείας και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Η ψηφοφορία επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών.

Κάθε μέτοχος δύναται, με έγγραφο πληρεξούσιο, να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο, για τον οποίο οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων για πληρεξουσίους που έχουν οριστεί και οι φόρμες για ψήφιση δια αντιπροσώπου θα είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, οι μέτοχοι που ατομικά ή συλλογικά κατέχουν 5% κατ' ελάχιστον του συνολικού αριθμού των μετοχών με δικαίωμα ψήφου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση για προσθήκες στην ημερήσια διάταξη και στις σχετικές αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι μέτοχοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις για προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, σχέδια αποφάσεων και ερωτήσεις μέχρι και την 20 Φεβρουαρίου 2012 (Δευτέρα) ώρα 16:00. Περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας υποβολής προτάσεων και ερωτήσεων είναι διαθέσιμες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Το υποστηρικτικό υλικό της Συνέλευσης της Εταιρείας και πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα με το Νόμο περί εμπορικών εταιρειών, θα είναι διαθέσιμες στους μετόχους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, κάθε εργάσιμη ημέρα στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, νομικό τμήμα, και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας http://mermeren.com/.

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής

Oι κάτοχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (εφεξής τα "ΕΛ.ΠΙΣ.") που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.2396/96 και τον όρο 3.3 της Σύμβασης Ελληνικού Πιστοποιητικού, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση. Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στον Τομέα Εργασιών Θεματοφυλακής της Δ/νσης Κίν. Κεφαλ. & Κεντρ. Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Λ. Συγγρού 142, 176 71, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την 17.00 ώρα της 2 Μαρτίου 2012. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την ΕΧΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v