Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Αύξηση 487% στα κέρδη ομίλου

Τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας της Βογιατζόγλου ανήλθαν στα 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 742,5 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (+487%), ενώ τα έσοδα από πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κατά 23% ανερχόμενα στα 17,4 εκατ. ευρώ.

Βογιατζόγλου: Αύξηση 487% στα κέρδη ομίλου
Σύμφωνα με τις ενοποιημένες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2004, τα κέρδη προ φόρων και μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας της Βογιατζόγλου ανήλθαν στα 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 742,5 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (+487%), ενώ τα έσοδα από πωλήσεις εμφανίζουν αύξηση κατά 23% ανερχόμενα στα 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,2 εκατ. ευρώ της περυσινής περιόδου, τονίζεται σε ανακοίνωση της εταιρίας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) εννεαμήνου 2004, αυξήθηκαν κατά 296% ανερχόμενα σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2003 διαμορφώνοντας το EBITDA margin στο 31,2% από 9,7% το 2003.

Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται εκτός της μητρικής και οι δύο θυγατρικές της, η Voyatzoglou Systems Romania (100%) και η LogiSystems (99%).

Αναλυτικά, αύξηση των εσόδων εμφανίζουν όλες οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας, με αυξήσεις κατά 23% ο κλάδος Εμπορίας και Διανομής Τεχνικών προϊόντων (Υλικά Επιπλοποιίας, Ιδιοκατασκευές και Retail Solutions) και 17% ο κλάδος των Έργων Επαγγελματικού Εξοπλισμού Καταστημάτων και Αποθηκών. Η θυγατρική εταιρεία Voyatzoglou Systems Romania, εμφανίζει ικανοποιητική πορεία τόσο στα έσοδα της, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 102% (1,34 εκατ. ευρώ το 9μηνο 2004 από 662 χιλ. ευρώ το 9μηνο 2003), όσο και στα κέρδη προ φόρων με αύξηση κατά 382% (316 χιλ. ευρώ το 9μηνο 2004 από 66 χιλ. ευρώ το 9μηνο 2003).

Η νέα θυγατρική εταιρεία LogiSystems (σύσταση 5.3.2004) με έδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας και αντικείμενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, μεταφοράς, διανομής και τυποποίησης εμπορευμάτων, ενοποιείται κερδοφόρα με 8,5 χιλ. ευρώ ενώ τα έσοδα για το 9μηνο ανήλθαν στα 91,6 χιλ. ευρώ.

Η αύξηση των ενοποιημένων καθαρών κερδών προ φόρων αποδίδεται κυρίως:

• Στην αύξηση του Κύκλου Εργασιών κατά 23%.

• Στην αύξηση του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες (39,5% το 9μηνο 2004 από 36,0% το 9μηνο 2003) που οφείλεται στην καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.

• Στην μέγιστη δυνατή συγκράτηση των εξόδων (διοίκησης και λειτουργίας) λόγω της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης των διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας της εταιρίας που παρά την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων (από 82 χιλ. ευρώ σε 326 χιλ. ευρώ) λόγω της επένδυσης στο νέο κέντρο διανομών, βελτιώθηκε το ολικό κέρδος εκμετάλλευσης επί των πωλήσεων κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες (10,1% το 9μηνο 2004 από 6,4% το 9μηνο 2003).

• Στο έκτακτο κέρδος ποσού 2.593 χιλ. ευρώ που προέκυψε από την πώληση αποθηκευτικών χώρων της εταιρείας λόγω μεταφοράς τους στο νέο υπερσύγχρονο κέντρο logistics στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Όσο αναφορά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του εννεαμήνου 2004 σε ενοποιημένη βάση συγκριτικά με το αντίστοιχο 2003 διαμορφώθηκαν ως παρακάτω : ο δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,65 το 9μηνο 2004 από 0,63 το αντίστοιχο του 2003 και ο δείκτης Συνολικών Τραπεζικών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,39 το 9μηνο 2004 από 0,33 το αντίστοιχο του 2003 ενώ ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,6 το 9μηνο 2004 από 1,5 το αντίστοιχο 2003.

Τα αποτελέσματα της μητρικής, τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρίας, έκλεισαν σε ανάλογα επίπεδα αύξησης με τα ενοποιημένα και συγκεκριμένα:

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας σημείωσαν αύξηση κατά 18,5% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2003 (16,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2004 έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το 2003). Το EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της μητρικής έκλεισε στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2003 σημειώνοντας αύξηση κατά 301% ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 587 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2003 σημειώνοντας αύξηση 617%.

Η μέχρι σήμερα πορεία του κύκλου εργασιών από τις εμπορικές δραστηριότητες της κρίνεται ικανοποιητική και απεικονίζεται στα οικονομικά μεγέθη της, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v