Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mermeren: Στις 16/5 η Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση στις 16 Μαΐου 2012 ώρα 12.00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση str. Krusevski Pat bb στο Prilep.

Mermeren: Στις 16/5 η Γενική Συνέλευση
Η εταιρεία Mermeren Kombinat AD Prilep θα πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση στις 16 Μαΐου 2012 ώρα 12.00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη διεύθυνση str. Krusevski Pat bb στο Prilep, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Μεταξύ των θεμάτων που θα απασχολήσουν τους μετόχους βρίσκονται η έγκριση της έκθεσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2011, σχέδιο απόφασης για την κάλυψη των ζημιών, ο διορισμός ελεγκτικής εταιρείας για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τροποποίηση του καταστατικού της.

Συγκεκριμένα τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

A: Διαδικαστικό Μέρος
1. Εκλογή του Προέδρου της Συνέλευσης,
2. Επιβεβαίωση του καταλόγου των εγγεγραμμένων μετόχων και διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας,
3. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας,
4. Έγκριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

B: Λειτουργικό Μέρος
1. Οικονομικές καταστάσεις και έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών για το έτος 2011, και
- Σχέδιο απόφασης για την έγκριση της έκθεσης.

2. Ετήσιοι λογαριασμοί της Εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2011, και - Σχέδιο απόφασης για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών.

3. Έκθεση επί των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2011, και - Σχέδιο απόφασης για την έγκριση της έκθεσης.

4. Σχέδιο απόφασης για την κάλυψη των ζημιών της Εταιρείας για το έτος 2011.

5. Σχέδιο απόφασης για τον διορισμό της ελεγκτικής εταιρείας για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2012.

6. Σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της Mermeren Kombinat AD Prilep.

Οι μέτοχοι καλούνται να εγγραφούν για τη συμμετοχή τους στη Συνέλευση. Κάθε μέτοχος που προτίθεται να συμμετάσχει στη Συνέλευση υποχρεούται να εγγραφεί (αίτηση εγγραφής για συμμετοχή στη Συνέλευση) το αργότερο μέχρι την έναρξη της συγκληθείσας Συνέλευσης.

Ακόμη, οι κάτοχοι Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) που επιθυμούν να παράσχουν οδηγίες προς τον Εκδότη ΕΛ.ΠΙΣ. (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.) σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, πρέπει να το πράξουν εγγράφως και επίσης πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των ΕΛ.ΠΙΣ. που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο τη σχετική βεβαίωση, την οποία θα προσκομίσουν στην Τράπεζα Πειραιώς μαζί με τις έγγραφες οδηγίες τους σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας. 

Τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στον Τομέα Εργασιών Θεματοφυλακής της Δ/νσης Κίν. Κεφαλ. & Κεντρ. Εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (οδός Λ. Συγγρού 142, 176 71, Αθήνα) το αργότερο μέχρι την 17.00 ώρα της 11 Μαΐου 2012. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ. θα χορηγείται από την ΕΧΑΕ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v