Μείωση κερδών στο α' τρίμηνο για τη Mevaco

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν για τον Όμιλο της Mevaco για το α' τρίμηνο του 2012 διαμορφώθηκαν στα 26,76 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 355,26 χιλ. ευρώ. Επιστροφή 0,08 ευρώ ανά μετοχή. 

Μείωση κερδών στο α' τρίμηνο για τη Mevaco
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Mevaco για το α' τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 5,36 εκατ. Ευρώ και ο εταιρικός σε 3,74 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 17,83% και 29,23% αντίστοιχα. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 415,60 χιλ. Ευρώ και σε εταιρικό επίπεδο σε 320,59 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 283,77 χιλ. Ευρώ και 472,86 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 42,37 χιλ. Ευρώ και για την Εταιρεία σε 66,87 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 377,05 χιλ. Ευρώ και 553,16 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα. 

Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν για τον Όμιλο σε 26,76 χιλ. Ευρώ και για την Εταιρεία σε 41,24 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 355,26 χιλ. Ευρώ και 449,42 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση του κύκλου εργασιών στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, ήταν συνεπακόλουθο της σημαντικής μείωσης των πωλήσεων της μητρικής Εταιρείας, κυρίως προς τις αγορές του εξωτερικού και της μειωμένης ζήτησης βασικών πελατών, αποτέλεσμα της μειωμένης παραγωγής των και συνακόλουθα των μειωμένων παραγγελιών τους προς την μητρική.

Η μείωση αυτή οφείλεται πρωτίστως στην παγκόσμια ύφεση και στην πρωτοφανή σε ένταση και διάρκεια χρηματοοικονομική κρίση, που πλήττει την παγκόσμια αγορά και ειδικότερα τους βιομηχανικούς κλάδους δραστηριοποίησης της Εταιρείας και του Ομίλου, (όπως τους κλάδους παραγωγής μεταλλικών προϊόντων και εξαρτημάτων επαγγελματικής ψύξης και οικιακών συσκευών).

Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (Α΄ τρίμηνο 2011) οι εξαγωγές της Εταιρείας είχαν παρουσιάσει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, με αποτέλεσμα το γεγονός αυτό να καθιστά πιο εμφατική την συγκριτική μείωση του αποτελέσματος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Παρά τις ως άνω αρνητικές συνθήκες το υψηλό ποσοστό εξαγωγών διατηρήθηκε και στην τρέχουσα περίοδο με τις πωλήσεις εξωτερικού να αποτελούν το 27,96% και το 28,62% του κύκλου εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα.

Η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού της πρόγραμματος με την αυτή ένταση και ολοκλήρωσε την κατασκευή των δύο (2) βιομηχανικών κτιρίων, συνολικής επιφανείας 9.357,60 τ.μ. στη θέση ΠΡΑΡΙ ΜΟΥΣΤΑΚΙ του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, ιδιοκτησίας της Εταιρείας, και βρίσκεται στο στάδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων επί των στεγών των βιομηχανικών ακινήτων της .

Τέλος υπενθυμίζεται ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που έχει συγκληθεί για την 7η Ιουνίου 2012, έχει προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 840.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 ευρώ σε 0,98 ευρώ δι' εκάστη μετοχή και η ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,98 ευρώ σε 0,90 ευρώ δι' εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού ( 0,08 ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v