ΑΝΕΚ: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών κατά τη ΓΣ

Οι Κ. Αντωνακάκης και Ν. Κολλύρης εκλέχθηκαν ως τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουνίου.

ΑΝΕΚ: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών κατά τη ΓΣ
Οι Κ. Αντωνακάκης και Ν. Κολλύρης εκλέχθηκαν ως τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της εταιρείας Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 2ας Ιουνίου. Ακόμη, ελήφθηκαν αποφάσεις για την αποζημίωση των μελών του ΔΣ καθώς και την απαλλαγή τους από ευθύνες αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο:

Θέμα 1ο
Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο
Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Θέμα 3ο
Εξέλεξε ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους :

α) Αντωνακάκη Κωνσταντίνο του Εμμανουήλ (GRANT THORNTON).
β) Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου, (Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.)

Εξέλεξε ως αναπληρωματικoύς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2012 τους:

α) Αραμπατζή Αθανασία του Μιχαήλ (GRANT THORNTON).
β) Πατατούκα Νεκτάριο - Εμμανουήλ του Παναγιώτη, (Σ.Ο.Λ. A.E.O.E).

Θέμα 4ο
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προενέκρινε την αποζημίωσή τους για το 2012.

Θέμα 5ο
Ενέκρινε τις αμοιβές του Α Αντιπροέδρου, του Β Αντιπροέδρου του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2011. Ακόμη, Προενέκρινε τις αμοιβές τους την περίοδο 1.1.2012 μέχρι 31.12.2012.

Θέμα 6ο
Ενέκρινε την παροχή άδειας για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, εταιρειών καθώς επίσης και στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Θέμα 7ο
Ενέκρινε την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του καταστατικού της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v