Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βιοτέρ: Στις 29/6 η Γενική Συνέλευση

Η εταιρεία Βιοτέρ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012 για την έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών.

Βιοτέρ: Στις 29/6 η Γενική Συνέλευση
Η εταιρεία Βιοτέρ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29 Ιουνίου 2012 για την έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με την Βιοτέρ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση 2011 (01.01.2011 μέχρι 31.12.2011) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2011, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

4. Προέγκριση για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην χρήση 2012 και έγκριση αμοιβών χρήσεως 2011.

5. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v