Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρι-Κρι: Επιστροφή κεφαλαίου €0,05 ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,05 ευρώ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κρι-Κρι στις 28/6.

Κρι-Κρι: Επιστροφή κεφαλαίου €0,05 ενέκρινε η ΓΣ
Τη μη διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ποσού 0,05 ευρώ, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κρι-Κρι στις 28/6.

Αναλυτικά, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 και η σχετική έκθεση του Δ.Σ. και Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

3. Ορίστηκαν ως νόμιμοι ελεγκτές, για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης του 2012 οι εξής: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός, μέλη του ελεγκτικού γραφείου «Σ.Ο.Λ. Α.Ε.». Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012 σε ευρώ 20.000 πλέον ΦΠΑ.

Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού της χρήσης 2012 ορίστηκαν ως ελεγκτές οι εξής: ΞΕΝΑΚΗΣ Στυλιανός ως τακτικός ελεγκτής και ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος ως αναπληρωματικός. Καθορίστηκε η αμοιβή τους για τον φορολογικό έλεγχο και την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού για τη χρήση 2012 σε ευρώ 16.000 πλέον ΦΠΑ.

4. Εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2011 και η πρόταση του Δ.Σ. περί μη διανομής μερίσματος.

5. Εγκρίθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. Δημητρίου Κορωνάκη, από τον Κων/νο Σαρμαδάκη, που πραγματοποιήθηκε βάσει της απόφασης Δ.Σ. της 2/2/2012.

6. Εγκρίθηκε το δικαίωμα της συμμετοχής των μελών του Δ.Σ., στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων Εταιρειών.

7. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2011 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2012. Ειδικότερα για τη χρήση 2011 εγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 270.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 5.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος. Για τη χρήση 2012 προεγκρίθηκε η καταβολή συνολικού ποσού 258.000 ευρώ, ως εξής: α. μικτό ποσό 240.000 ευρώ στον Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο και β. μικτό ποσό 3.000 ευρώ για κάθε άλλο μέλος.

8. Εγκρίθηκε, τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 1.653.256,80 Ευρώ. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 Ευρώ σε 0,33 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.911.494,88 Ευρώ, διαιρούμενο σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ.

Παρασχέθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε σχέση με την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών και τον καθορισμό των ημερομηνιών αποκοπής του δικαιώματος αυτού, προσδιορισμού των δικαιούχων και έναρξης καταβολής του ποσού της επιστροφής. Τροποποιήθηκε αντίστοιχα το άρθρο 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας «Περί Μετοχικού Κεφαλαίου».

9. Αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.

10. Αποφασίστηκε η κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν των αναφερόμενων στην απόφαση 8 τροποποιήσεών του άρθρου 5.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v