Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Mevaco: Στις 12/7 επιστροφή 0,08€ στους μετόχους

Η εταιρεία Mevaco αποφάσισε κατά την τακτική ΓΣ στις 7/06 την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 0,08 ευρώ προς τους μετόχους.

Mevaco: Στις 12/7 επιστροφή 0,08€ στους μετόχους
Η εταιρεία Mevaco αποφάσισε κατά την τακτική ΓΣ στις 7/06 την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή 0,08 ευρώ προς τους μετόχους.

Συγκεκριμένα η εταιρεία αποφάσισε

α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 840.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά το ποσό των 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,90 Ευρώ σε 0,98 Ευρώ και

β) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των 840.000,00 Ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,08 ευρώ, ήτοι από 0,98 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ και με την επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω αύξηση και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε τελικώς στο ποσό των 9.450.000 ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 10.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,90 Ευρώ εκάστης.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου βάσει του κανόνα προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την 6η Ιουλίου 2012.
 
Ημερομηνία αποκοπής καθώς και έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής ευρώ 0,90, ορίσθηκε η 4η Ιουλίου 2012, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την ίδια ημερομηνία , η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 27 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,08 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 12η Ιουλίου 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v