Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Audiovisual: Δε διανέμει μέρισμα για το 2011

Τη σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως 10 εκατ. ευρώ, τη μη διανομή μερίσματος καθώς και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Audiovisual στις 29/6.

Audiovisual: Δε διανέμει μέρισμα για το 2011
Τη σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως 10 εκατ. ευρώ, τη μη διανομή μερίσματος καθώς και την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Audiovisual στις 29/6.

Αναλυτικά ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σχετικά : 

Διάθεση κερδών της εταιρείας χρήσης 2011.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, με ψήφους 38.723.294 υπέρ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ομίλου για τη χρήση 2011, ενέκρινε την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας περί μη διανομής μερίσματος για την κλειόμενη χρήση 2011, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην σχετική έκθεση διαχείρισης.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού, επανεκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας που είχε συγκροτηθεί σε σώμα στις 30-6-2010 και η θητεία του οποίου έληγε την 30-6-2012.

Η θητεία του εκλεγέντος εκ νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι διετής και λήγει την 30-6-2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται, λοιπόν, από επτά μέλη τα οποία θα συγκροτηθούν σε σώμα και θα ορίσουν τις αρμοδιότητές τους στην πρώτη τους συνεδρίαση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1) Ιωάννη Βαρδινογιάννη του Θεοδώρου,
2) Χαράλαμπο Αντωνόπουλο του Αλεξίου,
3) Απόστολο Βούλγαρη του Ιωάννου,
4) Ευάγγελο Κώνστα του Γεωργίου,
5) Νικόλαο Θεοφανόπουλο του Κωνσταντίνου,
6) Βασίλειο Γεωργιάδη του Κωνσταντίνου,
7) Άννα-Ειρήνη Γιάκου του Βασιλείου,

εκ των οποίων ο κ.Βασίλειος Γεωργιάδης και η κ. Άννα-Ειρήνη Γιάκου ορίζονται ως ανεξάρτητα μέλη.

Έγκριση για την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής μας εταιρείας «ON PRODUCTION Κινηματογραφικές και Τηλεοπτικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» τόσο για τις υφιστάμενες χρηματοδοτήσεις , όσο και τις τροποποιήσεις τα που έχουν χορηγηθεί από ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ύψους 4.3 εκ. ευρώ περίπου και παροχή σχετικής εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή των σχετικών συμβατικών κειμένων.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, ομόφωνα και παμψηφεί των παρόντων μετόχων με ψήφους 38.723.294 υπέρ, εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρείας ως εγγυήτριας στο ομολογιακό δάνειο που παρασχέθηκε στην θυγατρική μας εταιρεία «ΟΝ PRODUCTIONS ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, συνολικού ύψους4.3 εκ.ευρώ, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.

Παροχή σχετικής εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του καταστατικού, για την σύναψη ομολογιακών δανείων μέχριποσού των 10 εκ ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων πάσης φύσεως.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, σχετική πρόταση του Προέδρου της και νόμιμη ψηφοφορία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ομόφωνα, εγκρίνει την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της γενικής εξουσιοδότησης για την σύναψη νέων ομολογιακών δανείων έως του συνολικού ποσού των10 εκ.ευρώ, καθώς και για την ρύθμιση ή/και την αναδιοργάνωση υφισταμένων και ανεξαρτήτως ύψους δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, το συνολικό ποσό των οποίων δεν υπολογίζεται στο ως άνω ποσό των10 εκ.ευρώ.

Περαιτέρω, χορηγεί τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί τους όρους των εν λόγω δανείων, να καταρτίσει και υπογράψει τις εν λόγω συμβάσεις και/ή τροποποιήσεις και να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.


Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κος Χαράλαμπος Αντωνόπουλος αναφέρθηκε στην στρατηγική της εταιρείας για την μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την αποδοχή από το κοινό της μείωσης της τιμής των εισιτηρίων στους Πολυκινηματογράφους, καθώς και την έμφαση στην δραστηριότητα διανομής στα videogames η οποία αντίθετα από την λοιπή αγορά δεν παρουσιάζει ύφεση, μέσω αποκτήσεως δικαιωμάτων διανομής και από άλλους οίκους του εξωτερικού, καθώς και την ανάπτυξη του τομέα πωλήσεως hardware.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v