Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

BIOTEΡ: Έγκριση αμοιβών 65.000€ στα μέλη του ΔΣ

H BIOTEΡ ΑΕ αποφάσισε την έκγριση αμοιβών 65.000 € στα μέλη του ΔΣ, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06.

BIOTEΡ: Έγκριση αμοιβών 65.000€ στα μέλη του ΔΣ
H BIOTEΡ ΑΕ αποφάσισε την έκγριση αμοιβών 65.000 € στα μέλη του ΔΣ, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06.

Κατά την ΓΣ, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της 31.12.2011 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. Ακόμη, αφποάσισε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 2011. 

Αποφάσισε, επίσης, την ανάθεση του τακτικού ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, στην ελεγκτική εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και πρότεινε ως τακτικό ελεγκτή, τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΑΜΑΚΗ του Δημητρίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΟΥΤΡΑ του Ηλία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

Η αμοιβή των ελεγκτών θα είναι η ελάχιστη που καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Επί του θέματος αυτού η κα Ευλογημένου Βασιλική εκπρόσωπος του μετόχου FLORIDA RETIREMENT SYSTEM με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών κατά την χρήση 2011, συνολικού ποσού 65.000 ευρώ. Επίσης παρείχε προέγκριση για την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχουν κατά την λειτουργία της εταιρείας συνολικού ύψους έως του ποσού των 65.000 ευρώ συνολικά για την χρήση 2012.

Επί του θέματος αυτού η κα Ευλογημένου Βασιλική εκπρόσωπος του μετόχου FLORIDA RETIREMENT SYSTEM με 8.082 δικαιώματα ψήφου, ψήφισε αρνητικά.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα παρέχει έγκριση σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας για την συμμετοχή τους στην Διοίκηση εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την εταιρεία.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας έδωσε προς την Γενική Συνέλευση πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις εργασίες και την πορεία της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v