Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατά την ΓΣ στις 30/06. Προχώρησε επίσης σε εκλογή νέου ΔΣ.

Ευρωσύμβουλοι: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, κατά την ΓΣ στις 30/06. Προχώρησε επίσης σε εκλογή νέου ΔΣ και συγκρότησή του σε σώμα.

Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ (1,00€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές.

Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους. Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4.849.416,00€ διαιρούμενο σε 8.082.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη.

Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Ακόμη, εκλέχθηκε ομόφωνα νέο Δ.Σ. με θητεία μέχρι την 30/6/2016.
 
Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Ο κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και της Μαρίκας, Χημικός Μηχανικός, που γεννήθηκε στις Σέρρες το 1960 , κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σπ. Μουστακλή 7, κάτοχο του με αριθμό ΑΗ 2952147 Διαβατηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας, με Α.Φ.Μ.026667889, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ο κ. Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ και της Αλίκης, Χημικό Μηχανικό - Οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη Δράμα το 1960, κάτοικο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αλόης 2, κάτοχο του υπ‘ αριθμόν ΑΗ 177920 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Καλαμαριάς, με Α.Φ.Μ. 022731483, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ο κ. Θεμιστοκλής Κοκορότσικος του Στεργίου και της Μαρίκας, που γεννήθηκε στις Σέρρες το έτος 1963, μηχανολόγο μηχανικό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασ. Όλγας 8Α, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Φ 180536 Δελτίου Αστ. Ταυτότητας Τ.Α. Τούμπας Θεσσαλονίκης 18.04.2001 με Α.Φ.Μ 038254748, μέλος
4. Ο κ. Αλβέρτης Λαυρέντιος του Νικολάου και της Γεωργίας που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1966, Δικηγόρος, κάτοικο Αλίμου Αττικής, επί της οδού Αγίου Δημητρίου 4, κάτοχο του υπ΄ αριθμό ΑΖ 443927 Δελτίου Αστ. Ταυτότητας του ΑΤ Πάρου με ΑΦΜ 043950066, μέλος
5. Ο κ. Μαραγκός Δημήτριος του Χαράλαμπου και της Αναστασίας, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1939, χημικό μηχανικό, κάτοικο Περαίας Θεσσαλονίκης, επί της οδού Σόλωνος 13, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΒ 681017/ 18.08.2006 δελτίου Αστ. Ταυτότητας, ΤΑ Νέων Επιβατών, με Α.Φ.Μ. 005203340, μέλος
6. Ο κ. Κουκουζέλης Γεώργιος του Νικολάου, που γεννήθηκε στη Λάρισα το έτος 1963, ηλεκτρονικό, κάτοικο Αθηνών επί της οδού Ξενοκράτους 27-29, κάτοχο του υπ’ αριθμ. Π 514075/22.01.90 Δελτίου Αστ. Ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 053349518, μέλος
7. Ο κ. Μπουγιουκλής Χρήστος του Αθανασίου, που γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το έτος 1962, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΖ 153316 Δελτίου Αστ. Ταυτότητας κάτοικο Πανοράματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Αμυγδαλεών 2 με Α.Φ.Μ. 035627693, μέλος.

Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:
Ενέκρινε ομόφωνα τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως, και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.

Αποφάσισε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011.

Αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 ποσού 150.460,00€.

Προενέκρινε την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012 χωρίς αυξήσεις και την παράταση των συμβάσεων εργασίας.

Εξέλεξε ομόφωνα για την χρήση του 2012 ως τακτικό ελεγκτή τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Νικόλαο Καμπούτα του Αριστείδη με ΑΜ ΣΟΕΛ 30361 και ως αναπληρωματική την Ορκωτό Ελεγκτή - Λογίστρια κα. Αλεξάνδρα Μπούτα με ΑΜ ΣΟΕΛ16501 αμφότεροι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.».

Παρείχε ομόφωνα άδεια κατ' άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για το πέρας του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών προηγούμενης απόφασης Γ.Σ. (25/5/2010) και ενέκριναν ομοφώνως όλες τις σχετικές ενέργειες.

Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.

Ανακοινώθηκε ότι το Δ.Σ. θα διερευνήσει τρόπους αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της εταιρίας αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο χρηματοπιστωτικό μέσο, μη εξαιρουμένου του ομολογιακού δανείου, για τα οποία θα υπάρξει προγενέστερη μελλοντική έγκριση.

Ανακοινώθηκε ότι η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων για την εισφορά σημαντικού ποσοστού των ιδίων μετοχών της, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σοβαρού στρατηγικού εταίρου (Ελληνικής Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό χώρο), με ειδικότερες ανακοινώσεις να ακολουθούν αμέσως μόλις υπάρξουν απτά αποτελέσματα επί των διαπραγματεύσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v