Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΡΙ ΚΡΙ: Χωρίς το δικαίωμα στο 0,05 ευρώ από 17/9

Από τις 17/9/2012 οι μετοχές της ΚΡΙ ΚΡΙ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,33 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Χωρίς το δικαίωμα στο 0,05 ευρώ από 17/9
Από τις 17/9/2012 οι μετοχές της Κρι Κρι θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,33 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 19/9/2012 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 25/9/2012. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 25/9/2012 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι η 17η Τακτική Γενική Συνέλευση της Κρι Κρι στις 28/6/2012 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του 1.653.256,80 Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,38 ευρώ σε 0,33 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 10.911.494,88 ευρώ, διαιρούμενο σε 33.065.136 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 ευρώ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την αριθ. Κ2-4786/12.7.2012 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας.

Το Χ.Α. στη συνεδρίασή του της 30/7/2012 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,05 ευρώ ανά μετοχή. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v