Ευρωσύμβουλοι: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ

Στην ανάκληση της απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προχώρησε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της "Ευρωσύμβουλοι", στις 17 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Ευρωσύμβουλοι: Ανάκληση απόφασης για ΑΜΚ
Στην ανάκληση της απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, προχώρησε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της "Ευρωσύμβουλοι", στις 17 Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.

Αναλυτικά η Έκτακτη Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε την ανάκληση της από 30.6.2012 απόφασης της Τακτικής Γ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την επαναφορά του κεφαλαίου στην προτεραία κατάσταση, καθώς λόγω του κακού οικονομικού κλίματος δεν καταβλήθηκε η αύξηση, άρα αυτή δεν υλοποιήθηκε. Ταυτόχρονα η Γ.Σ. παρείχε στο Δ.Σ. τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις για να πράξει τα εκ του νόμου και εκ του καταστατικού προβλεπόμενα.

2. Αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 734.760 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη, στην τιμή διάθεσης του ενός ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ (1,20€) εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε δέκα (10) παλιές. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Το Δ.Σ. δικαιούται να διαθέσει τυχόν αδιάθετες μετοχές, σε παλαιούς ή και νέους μετόχους.

Ορίσθηκε προθεσμία καταβολής της αύξησης, 4 μηνών από την ημέρα της λήψης της απόφασης για την αύξηση. Η πιστοποίηση της καταβολής θα γίνει εντός προθεσμίας 1 μήνα από την λήξη της προθεσμίας καταβολής. Αποφασίσθηκε δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 4.849.416,00€ διαιρούμενο σε 8.082.360 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών του ευρώ (0,60€) εκάστη.

Οι μοναδικοί μέτοχοι οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Χ.Α. (4.1.4.2.), είναι δηλαδή βασικοί μέτοχοι κατέχοντας ποσοστό μετοχών άνω του 5% και ασκούν διοίκηση στην εταιρία, ήτοι οι κ.κ. Πάρις Κοκορότσικος του Στέργιου και Ευστάθιος Ταυρίδης του Γαβριήλ, γνωστοποιώντας τις προθέσεις τους δήλωσαν ότι δεν θα διατηρήσουν αμφότεροι το ποσοστό τους στην εταιρία έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών καθώς επίσης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, καθώς αμφότεροι εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από στρατηγικό επενδυτή και προκειμένου να συμπληρωθεί το απαιτούμενο από αυτόν ποσοστό, προτίθενται να διαθέσουν υφιστάμενες μετοχές τους καθώς επίσης και τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές για τον σκοπό αυτό.

3. Ενέκρινε ομόφωνα το νέο κείμενο του άρθρου 5 του Καταστατικού και παρείχε σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση καταστατικού.

4. Αποφάσισε όπως κονδύλια συνολικού ποσού 294.359,68 € τα οποία έχουν αποσταλεί από το 2007 μέχρι σήμερα στα κατά τόπους γραφεία αντιπροσωπείας του εξωτερικού, να αποτελέσουν προσαύξηση των επενδύσεων της εταιρίας στο εξωτερικό και να κεφαλαιοποιηθούν με ισόποση αύξηση του λογαριασμού εξόδων ίδρυσης και εγκατάστασης. Για τον λόγο αυτό το ανωτέρω ποσό θα μεταφερθεί στον λογαριασμό 16.10.* έξοδα ίδρυσης και εγκατάστασης Αντιπροσωπειών Εξωτερικού. Η απόσβεση θα γίνει στα επόμενα 5 χρόνια και σε ισόποσες δόσεις, χωρίς φορολογική αναγνώριση.

5. Αποφάσισε την υλοποίηση τριετούς προγράμματος διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 ν.2190/1920 (Stock Option), το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την αξιοποίηση μέρους ή και όλου του αποθέματος ιδίων μετοχών τις οποίες έχει ήδη αποκτήσει και διακρατεί η εταιρία σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ..

6. Αποφάσισε την χρήση μέχρι 198.000 ιδίων μετοχών για την υλοποίηση του Προγράμματος Stock Option. Τις (ίδιες) μετοχές, η εταιρία τις απέκτησε και διακρατεί σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της Γ.Σ. και σε εφαρμογή της Απόφασης 1/503/13.3.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διατηρώντας σε ισχύ τις δυνατότητες τις οποίες η ως άνω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η από 25.5.2010 Γ.Σ. παρέχουν.

7. Ανακοινώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκαν 110.000 ίδιες μετοχές τις οποίες η εταιρία διακρατούσε για την απόκτηση μετοχών άλλων εταιριών στο πλαίσιο της στρατηγικής της, καθώς αυτές εισφέρθηκαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Η εταιρία κατέχει ποσοστό 15% του μετοχικού κεφαλαίου της «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Το υπόλοιπο των ιδίων μετοχών που διακρατεί η εταιρία ανέρχεται σε 198.000 μετοχές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v