Εισηγμένες: Πόσα κεφάλαια έχουν στην Κύπρο

Διευκρινίσεις αναφορικά με τα κεφάλαια που έχουν σε κυπριακά υποκαταστήματα στην Κύπρο παρέχουν οι εισηγμένες με μπαράζ ανακοινώσεων.

Εισηγμένες: Πόσα κεφάλαια έχουν στην Κύπρο
Διευκρινίσεις αναφορικά με τα κεφάλαια που έχουν σε κυπριακά υποκαταστήματα στην Κύπρο αλλά και για το κατά πόσο επηρεάζεται ο κύκλος εργασιών τους από τις δραστηριότητες στο νησί, παρέχουν οι εισηγμένες με μπαράζ ανακοινώσεων.

Jumbo

Η Jumbo στην Κύπρο διαθέτει στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης περίπου € 58 εκατ., αναφέρει σε σημερινή της ανακοίνωση η εταιρεία κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικά, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έφτασαν τα 295,39 εκατ. Ευρώ από 293,06 εκατ. Ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά +0,80%. Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρου ανέρχονταν σε € 32 εκατ. και αποτελούσαν το 11% περίπου των πωλήσεων του Ομίλου. Το ανώτερο ποσοστό δεν παρουσίασε διαφοροποίηση από το αντίστοιχο ποσοστό για τη χρήση που έληξε στις 30.06.2012.

Ο Όμιλος Jumbo διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάθρωση και κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης διέθετε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίπου € 233 εκατ. Η εταιρεία στην Κύπρο διαθέτει στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης περίπου € 58 εκατ. Ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.

Η θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο συνεχίζει τη λειτουργία της κανονικά, ωστόσο προ-εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα επηρεαστεί αρνητικά κατά 20%-25% για το τετράμηνο, που απομένει μέχρι το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση των αρμόδιων αρχών στην Κύπρο σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων.


ΟΤΕ

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι οι καταθέσεις του ομίλου στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική Τράπεζα, ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα των οποίων αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές.

ΟΠΑΠ

Συνολικό ποσό άνω των 3 εκατ. ευρώ διατηρούν σε καταθέσεις σε CPB και Τράπεζα Κύπρου, θυγατρικές της ΟΠΑΠ στην Κύπρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Αναλυτικά, η ΟΠΑΠ Α.Ε. απαντώντας στο ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Κύπρο και σε σχέση με τις εκεί πρόσφατες εξελίξεις, ενημερώνει τα εξής:

α) 1. Οι θυγατρικές εταιρείες της ΟΠΑΠ, ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην CPB συνολικού ύψους €1.758.000,00.

2. Οι καταθέσεις των ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται στο ποσό των €1.305.000,00.

β) Δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες, σε προϊόντα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών.

γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερο του 5% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για τη χρήση 2012.

δ) Η ακριβής επίπτωση επί των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου δεν είναι εφικτή επί του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι δεν θα επηρεαστούν σημαντικά, λόγω της μικρής συνεισφοράς των Κυπριακών Εταιρειών.


Ελλάκτωρ

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ανακοινώνει εξής:

α) Στις 15/3/2013, ο όμιλος Ελλάκτωρ είχε, μέσω θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μη εγγυημένες καταθέσεις (άνω των € 100.000) € 575 χιλιάδων στην τράπεζα Cyprus Popular Bank («CPB») στην Κύπρο και € 1.900 χιλιάδων στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο. Οι συνολικές καταθέσεις εταιρειών του ομίλου Ελλάκτωρ στην CPB και στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο ανέρχονται σε € 600 χιλιάδες και € 1.937 χιλιάδες αντίστοιχα.

β) O όμιλος Ελλάκτωρ δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως ομόλογα ή μετοχές) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB.

γ) O κύκλος εργασιών από δραστηριότητες του ομίλου Ελλάκτωρ στην Κύπρο ανέρχεται σε 1,06% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου το 2012 που είναι μη σημαντικό για τα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου.

Αλουμύλ

Η Αλουμύλ αναφέρει πως ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Κύπρο με τρείς θυγατρικές εταιρίες, 1) Alumil MILONAS CYPRUS LTD 2) Alumil CY LTD και 3) Alumil GROUP LTD .

Αναφορικά με τα συγκεκριμένα ερωτήματα που ετέθησαν σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

α) οι καταθέσεις του Ομίλου στην Τράπεζα CPB, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των € 867.296,6.

β) δεν υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB.

γ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο κατά την χρήση 2012, είναι 1,94%

δ) στην παρούσα χρονική στιγμή, η διοίκηση της Αλουμύλ δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει με ακρίβεια την ζημία που θα υποστούν τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση του Ομίλου καθώς ακόμα εκκρεμούν οι σημαντικές αποφάσεις που θα κρίνουν το ύψος της μείωσης των καταθέσεων στις τράπεζες που επλήγησαν, και επιπροσθέτως θα πρέπει να υπάρξει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να διαπιστωθεί και η αντίδραση της τοπικής αγοράς ως προς το κατά πόσο θα μειωθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα, καθώς επίσης και η δυνατότητα εταιριών του κλάδου να ανταποκριθούν με την ίδια ευχέρεια στης υποχρεώσεις τους για αγορές που συντελέσθηκαν πριν το τραπεζικό επεισόδιο.

Η εκτίμηση της διοίκησης για τον κύκλο εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο την χρήση του 2013, είναι πως θα κυμανθεί τουλάχιστον στο μείον 50 τοις εκατό σε σύγκριση με το 2012.


ΕΥΑΘ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την τυχόν ύπαρξη δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας στη Δημοκρατία της Κύπρου, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι:

α) Η Εταιρεία μας δεν διατηρεί καμία εμπορική δραστηριότητα στην Κύπρο.
β) Η Εταιρεία μας δεν διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα στις Κυπριακές Τράπεζες.

Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επίρροιας των αποτελεσμάτων ή των χρηματικών διαθεσίμων από τη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Κύπρου.


Dionic

Η Dionic, σε απάντηση ερώτησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επισημαίνει ότι δεν συντρέχει καμία επίπτωση επί των οικονομικών αποτελεσμάτων της από τις δραστηριότητες της ίδιας και του ομίλου στην Κύπρο. 

Τόσο η ίδια όσο και οι λοιπές εταιρίες του ομίλου δεν έχουν καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB και δεν κατέχουν κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω εταιριών.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι δεν πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση του 2012, ενώ οι θυγατρικές της Dionic Participations Ltd, Dionic Trading Ltd και η Marm Lighting Ltd δεν παρουσίασαν ουσιαστική δραστηριότητα κατά την χρήση 2012.

Γαλαξίδι

Η ΓΑΛΑΞΙΔΙ κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τα εξής:

Η Εταιρία καθώς και οι εταιρίες που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές της καταστάσεις για τη χρήση 2012 καθώς και στην τρέχουσα χρήση:

α) δεν διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμού στις τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο, συνεπώς δεν έχουν καταθέσεις στις ανωτέρω Τράπεζες στην Κύπρο, ήτοι 0,00ευρώ,
β) δεν έχουν κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών,
γ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι 0% ήτοι 0,00ευρώ,
δ) λόγω των ανωτέρω και λόγω του ότι δεν υπάρχουν εμπορικές, οικονομικές ή άλλες συναλλαγές με νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα στην Κύπρο, δεν συντρέχουν λόγοι ενδεχόμενης επίπτωσης επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας και του Ομίλου της.

ΟΛΘ

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τα εξής:

1. Η ΟΛΘ ΑΕ δεν έχει καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Kύπρου και στην Τράπεζα CPB.
2. Η ΟΛΘ ΑΕ δεν κατέχει κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.

Ιλυδα

Η Ιλυδα κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

- Δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB
- Η Εταιρεία δεν έχει καμία έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) η χρηματοπιστωτικά μέσα των άνω τραπεζών
- Η Εταιρεία δεν ασκεί καμία δραστηριότητα στην Κύπρο.

Επομένως δεν υπάρχει ενδεχόμενη επίπτωση στην Εταιρεία λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο.

Αιολική

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο και με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς η ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ αναφέρει :

α) η ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό, τόσο στα αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα (Τράπεζα Κύπρου και CPB) όσο και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο
β) η έκθεσή μας σε κινητές αξίες των Τράπεζα Κύπρου και CPB είναι μηδενική,
γ) το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ήταν μηδενικό,
δ) επίπτωση στην λειτουργία και τον κύκλο εργασιών της ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. λόγω τυχόν παρουσίας μας στην Κύπρο είναι μηδενική,
ε) η εταιρεία μας δεν έχει καμία έκθεση σε κινητές αξίες κυπριακών εταιρειών.


Επίλεκτος

H Επίλεκτος ανακοινώνει τα εξής:

α) Δεν υπάρχουν καταθέσεις του ομίλου σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Κύπρο των τραπεζών Κύπρου και CPB.
β) Δεν υπάρχει έκθεση του ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες.
γ) Δεν υπήρχαν πωλήσεις του ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών του.

Unibios

Η Unibios κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις δραστηριότητές του Ομίλου στην Κύπρο τα εξής:

-Ο Όμιλος δεν διατηρεί καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου.
-Ο Όμιλος δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα Κυπριακών τραπεζών.
-Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 0,38%.
-Η εξέλιξη της δραστηριότητας του Ομίλου στην Κύπρο δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική επίπτωση επί του συνολικού κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του Ομίλου.

Κανάκης

Η ΚΑΝΑΚΗΣ σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο και με σκοπό την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η δραστηριοποίηση της Εταιρείας στην Κύπρο σε επίπεδο πωλήσεων είναι ιδιαίτερα μικρή και σε επίπεδο αγορών είναι ανύπαρκτη.

Δεν υφίστανται καταθέσεις της Εταιρείας άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB.

Δεν υφίσταται οιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω δύο Τραπεζών.

Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 ανέρχεται μόλις σε 0,66% (113.820,68 Ευρώ).

Με βάση τα ανωτέρω ουδεμία επίπτωση εκ των ως άνω εξελίξεων στην Κύπρο αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας.

Σημειώνουμε τέλος ότι η Εταιρεία συντάσσει μόνον εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, καθώς δεν διαθέτει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες.

Ελινόιλ

H ΕΛΙΝΟΪΛ ανακοινώνει τα εξής:

α) Η Εταιρία και οι λοιπές εταιρίας του Ομίλου δεν τηρούν καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB.
β) Η Εταιρία και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου δεν κατέχουν κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες.
γ) Δεν υπήρχαν πωλήσεις της Εταιρίας ή των λοιπών εταιριών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.

Ακρίτας

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με τα πρόσφατα ζητήματα που προέκυψαν στην Κυπριακή οικονομία και κατά πόσο αυτά επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της η Ακρίτας ενημερώνει ότι:

Δεν τηρεί καταθέσεις σε κανένα τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο και δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των εν λόγω τραπεζών.

Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας χαρακτηρίζονται αμελητέες, καθώς το ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της χρήσης 2012 που κατευθύνθηκε προς την Κύπρο κυμάνθηκε περίπου στο 2%.

Βαράγκης

Η ΒΑΡΑΓΚΗΣ γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τις δραστηριότητές της, σε ενοποιημένη βάση, στην Κύπρο ότι:

Α) Δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000€ στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB
Β) Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών
Γ) Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρίας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό (0).
Δ) Συνεπεία της ως άνω υπό (Γ) απάντησης, δεν εκτιμάται ότι θα υπάρχει επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρίας ως εκ της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Κύπρο.
Ε) Η Εταιρία έχει στην Κύπρο 100% θυγατρική εταιρία, την ΑΒΕΠΕ (ΚΥΠΡΟΣ) ΛΤΔ, η οποία εντός της χρήσης 2013 θα προβεί σε ενέργειες εκκαθάρισης λόγω μη δραστηριοποίησης του Ομίλου πλέον στην Κύπρο.

Κρι Κρι

Η Βιομηχανία Γάλακτος Κρι-Κρι γνωστοποιεί ότι:

Δεν διατηρεί καταθέσεις σε λογαριασμό που τηρείται στην Κύπρο.

Δεν έχει ουδεμία έκθεση σε κινητές αξίες (όπως ομόλογα ή μετοχές) και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB.

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο, για τη χρήση 2012, ανήλθε σε 0,6% του συνολικού Κύκλου Εργασιών του Ομίλου.

Σχετικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο, η Κρι-Κρι εκτιμά ότι δε θα έχουν ουσιαστική επίπτωση στα μεγέθη του Κύκλου Εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής της θέσης. Ωστόσο, στο ακραίο ενδεχόμενο της πλήρους αφερεγγυότητας των πελατών της στην Κύπρο, η Κρι-Κρι υπολογίζει να επιβαρυνθεί με λιγότερο από € 100.000, προερχόμενα από επισφαλείς απαιτήσεις και διαφυγόντα κέρδη.

Σάνυο

Η ΣΑΝΥΟ γνωστοποιεί, σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Κύπρο, τα ακόλουθα:

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της εισηγμένης στο Κυπριακό Χρηματιστήριο θυγατρικής ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ η οποία μετέχει με την σειρά της σε ναυτιλιακές εταιρείες με έδρες εκτός Κύπρου. Δεδομένου ότι η μοναδική δραστηριότητα της ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, δεν έχει τζίρο ενώ δεν διατηρεί καταθέσεις σε Κυπριακές τράπεζες.

Επιπλέον, απ’ όσο γνωρίζει η Εταιρεία, καταθέσεις σε Κυπριακές τράπεζες ή επενδύσεις σε κινητές αξίες των Κυπριακών τραπεζών δεν διατηρεί καμία άλλη θυγατρική ή συγγενείς εταιρεία του Ομίλου.

Συνεπώς δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια επίπτωση στον Όμιλο από τις εξελίξεις στην Κύπρο.

ΙΑΣΩ

Η ΙΑΣΩ ενημερώνει ότι δεν δραστηριοποιείται στην επικράτεια της Κύπρου ούτε διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο ή στα πιστωτικά ιδρύματα της Τράπεζας Κύπρου και της CPB.

Η μόνη σχέση της Εταιρίας με πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αφορά την έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ύψους 68.410.000 ευρώ και την έκδοση κοινών ενυπόθηκων ομολογιακών δανείων των θυγατρικών της εταιριών ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. και ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ύψους 30.600.000 ευρώ και 48.760.000 ευρώ αντίστοιχα, στα οποία συμμετέχει με ποσοστό 95% η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και με ποσοστό 5% η θυγατρική της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤΔ.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

Η Ελαστρον ΑΕΒΕ ανακοίνωσε ότι δεν τηρεί τραπεζικές καταθέσεις σε Τ. Κύπρου και Λαϊκή και ότι δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.

Το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο στη χρήση 2012 ανήλθε σε 5,1% Με βάση τα ανωτέρω και σύμφωνα με τα έως σήμερα δεδομένα, η επίπτωση στον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και την οικονομική θέση του Ομίλου δεν αναμένεται να είναι σημαντική.

Σημειώνεται ότι με ανακοινώσεις τους οι εισηγμένες Τιτάν, Σαραντόπουλος, Αλφα Γκρισιν, Χατζηκρανιώτη, ΝΕΛ, Ανδρομέδα, Δρομέας, Ευρωπαική Πίστη, Cyclon, Βογιατζόγλου διευκρινίζουν ότι δεν έχουν καταθέσεις στην Κύπρο.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v