Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Autohellas: Πτώση 39,4% στα καθαρά κέρδη το 2012

Στα 8,1 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Autohellas το 2012 έναντι κερδών 13,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας πτώση 39,4%.

Autohellas: Πτώση 39,4% στα καθαρά κέρδη το 2012
Στα 8,1 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Autohellas το 2012 έναντι κερδών 13,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας πτώση 39,4%.

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €152 εκ. έναντι €172.7 εκ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου λόγω κυρίως της σημαντικής επιβράδυνσης στην πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που επιστρέφουν.

Oι ενοικιάσεις, που αποτελούν το βασικό αντικείμενο της εταιρίας, είχαν κάμψη 8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα €11,5 εκ. από €14,3 εκ. το 2011 μειωμένα κατά 19,8% ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφθασαν τα €8,1εκ. από €13,4 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, μειωμένα κατά 39,4%.

Η μείωση στα προ φόρων οφείλεται κυρίως στην ζημιά από αποτίμηση συμμετοχής και μείωσης της εύλογης αξίας ακινήτων ενώ στα μετά φόρων συνέβαλε και η μείωση του αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής των φορολογικών συντελεστών στην προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοεπενδυτικών αποτελεσμάτων έφθασαν τα €71.1 εκ. ενώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές βελτιώθηκαν στα €35.3 εκ. επιτρέποντας παράλληλα την ενίσχυση των διαθεσίμων σε ενοποιημένο επίπεδο που έφτασαν τα €107 εκ. παρά την παράλληλη μείωση του δανεισμού κατά €15 εκ.

Για την χρήση 2013 (κέρδη χρήσης 2012) το προτεινόμενο προς τη Γενική Συνέλευση μέρισμα θα είναι ίσο με €0,12 ανά μετοχή.

Από τις 15 Μαϊου 2012 η εταιρεία έχει και τα δικαιώματα βραχυχρόνιων ενοικιάσεων και στην Ρουμανία. Η εταιρία πλέον δραστηριοποιείται σε 5 χώρες του εξωτερικού, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Σερβία και Μαυροβούνιο, όπου ακολουθεί πολιτική λελογισμένης ανάπτυξης, χτίζοντας σταδιακά την παρουσία της.

Ο συνδυασμός ισχυρής κεφαλαιακής βάσης 137 εκ. ευρώ, αυξανόμενης εξωστρέφειας, ανταγωνιστικής βάσης κόστους και ρευστότητας, εγγυάται τις αντοχές της εταιρείας αλλά και τη δυνατότητα της να υποστηρίξει την ανάπτυξή της στις χώρες της βαλκανικής, παρά την κρίση που επηρεάζει την ζήτηση στην Ελλάδα και τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κύπρο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v