Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας

Το σχέδιο της διεύρυνσης του σκοπού της σε νέα αντικείμενα και δραστηριότητες, της εμπορίας διαρκών και καταναλωτικών αγαθών, ανάπτυξης, εξοπλισμού και διαχείρισης επαγγελματικών χώρων, παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και εφοδιαστικής γνωστοποίησε η διοίκηση της Βογιατζόγλου Systems.

Βογιατζόγλου: Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας
Το σχέδιο της διεύρυνσης του σκοπού της σε νέα αντικείμενα και δραστηριότητες, της εμπορίας διαρκών και καταναλωτικών αγαθών, ανάπτυξης, εξοπλισμού και διαχείρισης επαγγελματικών χώρων, παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και εφοδιαστικής γνωστοποίησε η διοίκηση της Βογιατζόγλου Systems.

Σημειώνεται, ότι η εν λόγω διεύρυνση δεν διαφοροποιεί σημαντικά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρίας και την περιουσιακή της διάρθρωση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βογιατζόγλου Systems, το εν λόγω σχέδιο, όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, θα προταθεί προς έγκριση στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005.

Ειδικότερα, το σχέδιο της διεύρυνσης του σκοπού της εταιρίας αφορά στα ακόλουθα:

* Η αγορά προς μεταπώληση και γενικά η εμπορία των πρώτων και βοηθητικών υλών, των εξαρτημάτων, των ανταλλακτικών και γενικά παντός αντικειμένου ή προϊόντος χρησιμοποιούμενου στην επιπλοποιία εν γένει.

* Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία οποιουδήποτε προϊόντος και αντικειμένου επαγγελματικής ή οικιακής διακοσμήσεως, υλικών συσκευασίας, η εμπορία ειδών εξοπλισμού, εμφανίσεως, προβολής, αυτοματισμού και χωροθετικής εκμετάλλευσης και οργανώσεως καταστημάτων, αποθηκών και εν γένει επαγγελματικών και οικιακών χώρων ή πολυχώρων δημόσιων ή ιδιωτικών εν γένει.

* Η αγορά προς μεταπώληση και η εμπορία παντός είδους και τύπου συστημάτων ή εγκαταστάσεων λυόμενων ραφιών και προκατασκευών κάθε είδους, ειδικών κατασκευών οικιακών ή επαγγελματικών επιπλώσεων και παντός είδους επίπλων, ειδών και εξαρτημάτων επαγγελματικής και οικιακής αρχειοθέτησης εν γένει, των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών, η επίπλωση και ο εξοπλισμός καταστημάτων εν γένει, καθώς και η εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού, τροχήλατων κατασκευών μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων μετά ή άνευ αυτοδύναμ ου κινήσεως. Η εμπορία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και μικροσυσκευών οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως και προορισμού.

* Η εμπορία παντός είδους και τύπου ειδών εξοπλισμού επαγγελματικών, δημόσιων, ιδιωτικών, εστεγασμένων και μη χώρων καθώς και οικιών, η εμπορία κάθε είδους, αντικειμένου και προϊόντος γραφικής συμβατικής ή ηλεκτρονικής ή προηγμένης τεχνολογίας ύλης, αναλώσιμων και μη, κάθε προϊόντος και αντικειμένου υποστήριξης της λειτουργίας γραφείων και γραμματείας, η εμπορία απορρυπαντικών και ειδών καθαρισμού, είδη επισιτισμού και εστίασης καθώς και η αγορά προς μεταπώληση, μεταποίηση και εμπορία χρηστικών εξαρτημάτω ν επίπλων και εγκαταστάσεων εν γένει επαγγελματικού ή οικιακού προορισμού.

* Η εκπόνηση μελετών η παροχή συμβουλών και η εκτέλεση κάθε εργασίας διακοσμήσεως και εξοπλισμού καταστημάτων και οποιουδήποτε αλλού εστεγασμένου ή υπαίθριου χώρου.

* Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση η επισκευή και η συντήρηση όλων των παραπάνω προϊόντων των πρώτων υλών των μηχανημάτων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών.

* Η κατασκευή και τοποθέτηση συστημάτων και συνθέσεων προβολής εμπορευμάτων εκμεταλλεύσεως επαγγελματικών, δημόσιων και ιδιωτικών χώρων καθώς και η κατασκευή και εμπορία ατομικών μέσων μεταφοράς μικροαντικειμένων.

* Η παροχή υπηρεσιών και οι εν γένει δραστηριότητες, εργασίες και επιχειρήσεις εφοδιαστικής και διανομών για λογαριασμό τρίτων, αποταμίευσης, αποθήκευσης, φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας και φύλαξης εμπορευμάτων παντός είδους για τα οποία δεν απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές αποθήκευσης ή φύλαξης ή άδεια Δημόσιας Αρχής.

* Η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και εκμετάλλευσης εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης, εγκεκριμένου τελωνειακού χώρου και συναφών ή ομοειδών εργασιών τηρούμενων των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων επί ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή παραχωρούμενων στην εταιρία καθ’ οιονδήποτε τρόπον ακινήτων.

* Οι αγοραπωλησίες ακινήτων καθώς και η εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακίνητων και δικαιωμάτων επί ακινήτων εντός και εκτός Ελλάδος, η μίσθωση και η εκμίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων και εν γένει διαρκών παραγωγικών αγαθών.

* Οι εισαγωγές και εξαγωγές όλων των ανωτέρω από και προς την αλλοδαπή καθώς και η κάθε είδους συνεργασία για την απόκτηση και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και δικαιωμάτων επί των ανωτέρω αντικειμένων και υπηρεσιών.

* Η ίδρυση θυγατρικών, εξαρτημένων ή συνδεδεμένων εταιριών ή επιχειρήσεων, υποκαταστημάτων, γραφείων και πρακτορείων.

* Η αντιπροσώπευση και κάθε είδους συνεργασία καθώς και η πρακτόρευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

* Κάθε συναφής ή ομοειδής εργασία προς τα ανωτέρω προς παραγωγή εμπορία και εκμετάλλευση, η συμμετοχή της εταιρίας σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, εταιρίες ή κοινοπραξίες που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς καθώς και κάθε πράξη και δραστηριότητα που έχει σχέση με τα είδη, προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παράγει και εμπορεύεται η εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v