Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βογιατζόγλου: Υποχώρηση 80,7% στα κέρδη ομίλου ’05

Υποχώρηση 80,7% στον όμιλο και 60% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στη χρήση του 2005, σε σχέση με το 2004 και με βάση τα ΔΛΠ. Προτεινόμενο μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Βογιατζόγλου: Υποχώρηση 80,7% στα κέρδη ομίλου ’05
Υποχώρηση 80,7% στον όμιλο και 60% στη μητρική παρουσίασαν τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας Βογιατζόγλου Systems στη χρήση του 2005, σε σχέση με το 2004 και με βάση τα ΔΛΠ. Προτεινόμενο μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις 2005, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems για την χρήση 2005 ανήλθε στα 25.089 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2004 (24.322 χιλ. ευρώ).

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 9.444 χιλ. ευρώ αυξανόμενα κατά 0,8% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2004 (9.369 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων έκλεισαν στα 2.609 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,8% (3.614 χιλ. το 2004).

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 1.202 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 53,7% (2.595 χιλ. το 2004), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έκλεισαν στα 481 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 80,7%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο από συμψηφισμό αναβαλλόμενης φορολογίας για έσοδο εκτός εμπορικής δραστηριότητας (έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα κέρδη) που προέκυψαν στη χρήση 2004 και αφορούσαν φορολόγηση κέρδους από πώληση ακινήτου της μητρικής εταιρίας.

Επίσης, η υλοποίηση νέων επενδύσεων κατά την χρήση 2005 και οι αναμενόμενες αποδόσεις που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί, συνέβαλαν στην αύξηση κατά 26% των εξόδων διάθεσης και διοίκησης και κατά 20% των χρηματοοικονομικών εξόδων επηρεάζοντας αρνητικά τα καθαρά κέρδη του Ομίλου.

Σημειώνεται ότι στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2005 και 2004 συμπεριλαμβάνονται με την ολική μέθοδο οι εταιρίες: Voyatzoglou Systems Romania SRL με συμμετοχή 100% και Logisystems με συμμετοχή 99%, ενώ στην χρήση 2005 ενοποιούνται και οι νεοϊδρυθείσες εταιρείες Organizer Stores AEE με συμμετοχή 99% και η Revos Management SRL με συμμετοχή 99%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας αυξήθηκε κατά 2,8% ανερχόμενος στα 23.723 χιλ. ευρώ από 23.075 χιλ. ευρώ το 2004. Τα μικτά κέρδη έκλεισαν στα 8.315 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2004 (8.488 χιλ. ευρώ). Τα κέρδη, προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ανήλθαν στα 2.758 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,9% (3.278 χιλ. ευρώ το 2004).

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής έφθασαν τα 1.539 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 32% (2.266 χιλ. το 2004), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της μητρικής έφτασαν τα 903 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 60% (2.258 χιλ. ευρώ το 2004).

Τέλος, τονίζεται, ότι το Δ.Σ. της Βογιατζόγλου Systems θα προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της τη διανομή μερίσματος 0,09 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v