Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 12/6 η γενική συνέλευση της Μαθιός

Τη συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου της θυγατρικής Μπάου Μάρκετ, την τροποποίηση του καταστατικού αναφορικά με τον σκοπό και την εκλογή νέου Δ.Σ. καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική Γ.Σ. της Μαθιός στις 12/6/2014.

Στις 12/6 η γενική συνέλευση της Μαθιός
Η εταιρία Μαθιός Πυρίμαχα συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 και ώρα 11.00 στην έδρα της στον Ρέντη, Επιδαύρου 5, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της οικονομικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα έπειτα από την ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσεως 2013.

- Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.

- Έγκριση των καταβληθείσων αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2013 έως 31-12-2013, προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών των για την διαχειριστική χρήση 2014.

- Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

- Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΜΠΑΟΥ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. που θα αποφασιστεί στην Γενική Συνέλευση της εταιρίας της στις 21/5/2014 και θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 1.850 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 3,2 ευρώ εκάστης, σε τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο 32 ευρώ ανά μετοχή, με μερική ή ολική κάλυψη του ποσού της αύξησης

- Παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της εταιρείας , για μία πενταετία, για διαπραγμάτευση έκδοσης ενός ή περισσοτέρων κοινών ομολογιακών δανείων βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 με κάλυψη από ιδιωτική τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, συνολικού ύψους έως 10.000.000 ευρώ (διά μίας ή περισσοτέρων ανεξάρτητων συμβάσεων) και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για την υπογραφή των τελικώς καταρτισθεισών συμβάσεων επί των ανωτέρω.

- Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά τον σκοπό.

- Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων εταιρειών, ακόμα και αν αυτές επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς, και παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23α παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/1920,εταιρειών.

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τον νόμο 3016/2002 όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας.

- Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v