Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Με 10 αλλαγές τα νέα μετοχολόγια

Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2006.

Με 10 αλλαγές τα νέα μετοχολόγια
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση 10 εταιριών περιλαμβάνει η νέα λίστα του Χ.Α. για τις μεταβολές των ποσοστών των βασικών μετόχων τους, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2006.

Ειδικότερα, ξεχωρίζει η μείωση ποοστού της Χατζηιωάννου Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Sprider Stores, σε 39,012% από 43,924%, μετά και την πρόσφατη διάθεση μετοχών ποσοστού 4,91% στις 6 Οκτωβρίου.

Επίσης, η Fortis Global Custody Services NV με αγορές στις 26/09/06 διαμόρφωσε το ποσοστό της σε 4,710% από 5,178% στην Sprider Stores.Ακόμα, σε 62,75% από 20,75% διαμορφώθηκε στις 2 Οκτωβρίου η συμμετοχή του ΟΤΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Γερμανός, μετά και την απόκτηση του 42% μέσω της θυγατρικής της Cosmote στην Κύπρο, με την επωνυμία Cosmoholding Cyprus Ltd.

Μετά την ανωτέρω συναλλαγή, η συμμετοχή του κ. Πάνου Γερμανού στρην εταιρία Γερμανός μηδενίστηκε από 34,890%.

Επίσης, σε 59,200% από 59,100% ανήλθε η συνολική συμμετοχή του κ. Γεώργιου Αποστολόπουλου, στο μετοχικό κεφάλαιο της Ιατρικό Αθηνών στις 6 Οκτωβρίου. Στην ανωτέρω συμμετοχή περιλαμβάνεται και ποοσοστό 48,38% που διαθέτει ο μέτοχος μέσω της G. Apostolopoulos Holdings.

Σε 9,491% από 9,830% κατήλθε το συνολικό ποσοστό της Morgan Stanley επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας Μυτιληναίος, μετά από πώληση μετοχών στην οποία προέβη η ελεγχόμενη από αυτήν εταιρία Morgan Stanley and Co International Ltd στις 2.10.2006.

Στο ποσοστό της Morgan Stanley περιλαμβάνεται η συμμετοχή των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών Morgan Stanley& Co Incorporated New York, ήτοι 0,758%, και Morgan Stanley and Co International Ltd ήτοι 8,733%.

Σε 10,993% ανήλθε στις 28/06/06 το ποσοστό συμμετοχής της First European Retail Corp. επί του συνόλου των δικαιώματων ψήφου της F.G. Europe, λόγω ελέγχου της πλειοψηφίας των εταιριών Gelstand, Del Mar Invest Ltd και Bellavista.

Τα δικαιώματα ψήφου των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών είναι: Bellavista (3,664%), Del Mar Invest Ltd (3,664%) και Gelstand (3,664%).

Επίσης, στις 5 Οκτωβρίου μεταβλήθηκε το ποσοστό διακιωμάτων ψήφου της κας Βαλιανάτου Βασιλικής στο μετοχικό κεφάλαιο της F.G. Europe, λόγω άρσης ενεχύρου. Ειδικότερα, η κα. Βαλιανάτου παρουσιάζεται με ποσοστό 7,670%, ενώ το ποσοστό της τράπεζας Credit Suisse κατήλθε σε 3,707% από 12,004%.

Εξάλλου, σε 23,726% από 20,051% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής του Μπουτάρη Κωνσταντίνου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Μπουτάρης στις 26 Σεπτεμβρίου 2006.

Αλλαγές επήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Shelman, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου του 2005. Ειδικότερα, το ποσοστό του κ. Ηλιάδη ανήλθε σε 65,030% από 60,150%, ενώ το ποσοστό της Shelman μηδενίστηκε από 5,010%.

Στις 29 Σεπτεμβρίου το ποσοστό της Proton Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της Ωμέγα ΑΕΕΧ διαμορφώθηκε σε 29,600% λόγω της συγχώνευσης δια απορροφήσεως των εταιριών Ωμέγα Τράπεζα και Proton Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ από την Proton Bank.

Συνεχίζει τις αγορές μετοχών της Φοίνιξ, η Credit Agricole, στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εισηγμένης. Ειδικότερα, στις 5 Οκτωβρίου το ποσοστό της ανήλθε σε 95,900% από 95,600%.

Τέλος, ανακατατάξεις στο μετοχικό κεφάλαιο της Plias, λόγω της πρόσφατης αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αυτής στις 4.10.2006.

Ειδικότερα, το ποσοστό συμμετοχής της Tanaca στην Plias ανήλθε σε 15,720% από 0,00%. Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρίαs Lavonos Anstalt, κατήλθε σε 66,680% από 77,060% στην εταιρία Plias.

Στο ανωτέρω ποσοστό της Lavonos Anstalt περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου των ελεγχομένων από αυτήν εταιριών Thrush Investments Holding (55,33% από 47,84%)και Eagle Enterprises (11,36% από 28,52%.

Επιμέλεια: Γλάρου Ελένη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v