Ε.Α.: Έγκριση υπό όρους στην απορρόφηση της Σελόντα από τη Δίας

Έγκριση, υπό όρους, έδωσε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην απορρόφηση της "Ιχθυοτροφεία Σελόντα" από τη "Δίας Ιχθ."

Ε.Α.: Έγκριση υπό όρους στην απορρόφηση της Σελόντα από τη Δίας

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια, ενέκρινε ομόφωνα τη συγχώνευση των εταιριών Δίας και Σελόντα με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, στη βάση των δεσμεύσεων τις οποίες ανέλαβαν τα μέρη, προκειμένου να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της εν λόγω συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Συγκεκριμένα, η εταιρία Linnaeus Capital Partners B.V. και οι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις δεσμεύθηκαν:

Α) Για περίοδο 2 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγκέντρωσης, με δυνατότητα μονομερούς παράτασης της ως άνω περιόδου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου της Linnaeus Capital Partners B.V. ή των άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενων από αυτήν επιχειρήσεων αναφορικά με την εκλογή ή αντικατάσταση μέλους / μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ.

Δεσμεύθηκαν, επίσης, να μη συναφθεί καμία συμφωνία μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων και των άλλων μετόχων της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ που να δεσμεύει όργανα της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ή τα μέλη αυτών ως προς τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή κατά τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων.

Β) Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο δεσμεύθηκαν να μην αυξήσουν (άμεσα ή έμμεσα) τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ και

Γ) Για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο δεσμεύθηκαν να μην ασκήσουν υπό την ιδιότητα του μετόχου της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ δικαίωμα μειοψηφίας με αίτημα την παροχή ευαίσθητων από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού εμπορικών πληροφοριών, ιδίως περί πελατών, πωλήσεων, παραγωγής, προμηθευτών και τιμολογιακής πολιτικής.

Στην περίπτωση κατά την οποία η Linnaeus Capital Partners B.V. ή οι άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενες από αυτήν επιχειρήσεις απωλέσουν τον έλεγχο επί της νέας οντότητας, οι ως άνω δεσμεύσεις θα αίρονται με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού μετά από σχετική αίτηση.

Η ως άνω υπό Γ) δέσμευση ισχύει και για τη συμμετοχή της νέας οντότητας (νέα Σελόντα) υπό την ιδιότητα του μετόχου στη Ζωονομή ΑΒΕΕ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους παραπάνω όρους ή προϋποθέσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού απείλησε πρόστιμο μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων που ανέλαβαν τις δεσμεύσεις.

Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού [http://www.epant.gr/news_details.php?Lang=gr&id=19&nid=557].

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus