Ευρωσύμβουλοι: Στα 2,79 η τιμή εκκίνησης στις 10/12

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για τις μετοχές της "Ευρωσύμβουλοι" ορίζεται από 16/12/2013 έως και 30/12/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 16/12/2013 έως και 19/12/2013.

Ευρωσύμβουλοι: Στα 2,79 η τιμή εκκίνησης στις 10/12

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 612.300 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 12 παλαιές (ΚO) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής € 1,30.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 16/12/2013 έως και 30/12/2013 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 16/12/2013 έως και 19/12/2013. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/12/2013, ορίζονται ως εξής: +30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (9/12/2013): €2,91 και –30% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: € 2,79.

Προσαρμοσμένη τιμή : € 2,79
Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (9/12/2013): € 2,91
Ανώτατο όριο +30% : € 3,78
Κατώτατο όριο -30% : € 1,96

Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι στο υποσύστημα του ΟΑΣΗΣ - βάσει της ισχύουσας απόφασης 26 του Δ.Σ. του Χ.Α. - ως τιμή εκκίνησης λαμβάνεται η προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής, το ανώτατο και κατώτατο όριο
τιμής διαμορφώνεται ως εξής:

Τιμή εκκίνησης: € 2,79
Ανώτατο όριο Α΄ + 35,49 % : € 3,78
Κατώτατο όριο Α΄- 30% : € 1,96

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v