Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΧΑ: Από 1η/6 σε διαπραγμάτευση ο Τιτάνας χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου

Την Πέμπτη 1η Ιουνίου ξεκινούν διαπραγμάτευση οι μετοχές των Μοτοδυναμική και Τιτάνας χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου. Την Τετάρτη η έναρξη διαπραγμάτευσης της Νίκας μετά την ΑΜΚ.

ΧΑ: Από 1η/6 σε διαπραγμάτευση ο Τιτάνας χωρίς την επιστροφή κεφαλαίου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν της σημερινής συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, γνωστοποιεί ότι θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Τετάρτη 31 Μαΐου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 77.573.688 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN:GRS111003018), σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των 1.445.547 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS489003004), σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού της κεφαλαίου λόγω μετατροπής ισάριθμων μη εισηγμένων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας.
Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε.» (ISIN: GRS488003005) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,40 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,03 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της. Hμερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017

Έναρξη διαπραγμάτευσης των υφισταμένων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ» (ISIN: GRS074083007 & ISIN: GRS074084005) με τελική ονομαστική αξία εκάστης €3,00 και αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €1,00 ανά μετοχή, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.

Επίσης, κατά την σημερινή της συνεδρίαση, η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX), αναφορικά με την επικείμενη Εταιρική Πράξη της Εταιρίας ΔΕH Α.Ε. «Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου και Επιστροφή εις είδος μετοχών, στη νεοσύστατη εταιρία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΕΝ.ΣΥΜ», ενημερώθηκε για τον χειρισμό:

α. των παραγώγων προϊόντων «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης» και «Δικαιώματα προαίρεσης» επί των μετοχών της εν λόγω εισηγμένης Εταιρίας, στα οποία θα πραγματοποιηθεί διαγραφή σύμφωνα με το άρθρο 2.6.12 του Κανονισμού ΧΑ, και

β. των προϊόντων «Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων», στα οποία θα πραγματοποιηθεί παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των μετοχών της εν λόγω εισηγμένης Εταιρίας και αναγκαστική άσκηση θέσεων σύμφωνα με το άρθρο 2.6.13 του Κανονισμού ΧΑ,

κατά την 4η εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής (Τα-4).

Όλες οι ανοικτές θέσεις σε Συμβόλαια Μελλοντικές Εκπλήρωσης, σε όλες τις σειρές διαπραγμάτευσης, θα λήξουν αναγκαστικά κατά την ως άνω ημέρα διαγραφής και θα διακανονιστούν κανονικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

Για τα Δικαιώματα Προαίρεσης, η άσκηση του δικαιώματος θα διενεργηθεί κανονικά κατά την ημέρα της διαγραφής και θα διακανονιστούν κανονικά, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Για τον υπολογισμό των χρηματικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών κατά το χρηματικό διακανονισμό, θα ληφθεί υπόψη η τελευταία δημοσιευμένη τιμή της υποκείμενης αξίας πριν τη διαγραφή του παραγώγου, δηλαδή η τιμή της υποκείμενης στο κλείσιμο της Τα-4.

Σε περίπτωση που η ημερομηνία Τα-4 συμπέσει με ημερομηνία προκαθορισμένης λήξης παραγώγων προϊόντων, τότε ως ημερομηνία διαγραφής των παραγώγων και ημερομηνίας παύσης συναλλαγών δανεισμού ορίζεται η 5η εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής (Τα-5).

Αντίστοιχα για τα προϊόντα Μηχανισμού Δανεισμού Τίτλων επί των Μετοχών της ΔEΗ , το Χ.Α. θα προβεί σε παύση συναλλαγών δανεισμού τίτλων επί των μετοχών της εισηγμένης εταιρίας ΔΕH Α.Ε και αναγκαστική άσκηση θέσεων ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Η ΕΤ.ΕΚ. ασκεί τα δικαιώματα επιστροφής για λογαριασμό όλων των δανειοληπτών και προβαίνει στις παραλαβές και παραδόσεις των σχετικών αξιών την επομένη της άσκησης. Οι μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις για παράδοση και παραλαβή σχετικών αξιών μετατρέπονται αυτοδίκαια σε χρηματικές κατά την επόμενη ημέρα διαπραγμάτευσης της ημέρας της άσκησης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v